Kıbrıs Türk Tabipleri Odasının Amaç ve Görevleri:

(A)

Meslek diplomasına sahip olup tabiplik veya diş tabipliği mesleğine mensup olanların sosyal, kültürel, eğitsel ve benzeri ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini  kolaylaştırmak ve geliştirmek;

(B)

Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek;

(C)

Üyeler arası sosyal ilişkileri ve meslek uygulamalarını eşgüdümlemek ve geliştirmek;

(Ç)

Üyeler arası veya üyelerin hastaları ile olan ilişkilerini düzenlemek ve meslek disiplini ile meslek ahlakını korumak;

(D)

Üyelerin şeref ve haysiyetini korumak; ve

(E)

Mesleki toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek;

(3)   

Birlik ve Odalar, aynı alanlarda faaliyet gösteren başka mesleki kuruluşlarla, uygun gördükleri konularda işbirliği yapabilirler. Faaliyet alanlarına giren konularda araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunabilirler. ”

 

 

 

 

 

 

 

 

Oda Yönetim Kurulu

24. A.

(1)

Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda öngörülmektedir:

Görev ve Yetkileri

 

 

(A)

Eğitsel ve sosyal etkinliklerde bulunmak.

13/2004

 

 

(B)

Üyelerini, gerektiğinde ilgili kuruluşlara karşı temsil etmek;

 

 

 

(C)

Bu Yasadaki meslek icrası ile ilgili kuralların gereği gibi uygulanmasında Birlik yetkili organlarına yardımcı olmak;

 

 

 

(Ç)

Odanın üye kütüğünü hazırlamak;

 

 

 

(D)

Birlik Yönetim Kurulu ile eşgüdümlü olarak ve Birlik Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak üyelerinin mesleki bilgilerini artırıcı etkinlikler ile diğer sosyal, kültürel etkinlikleri planlamak ve uygulamaya koymak;

 

 

 

(E)

Üyeleri arasında doğacak anlaşmazlıkları gidermek ve meslek haysiyeti ile bağdaşmayan davranışlar hakkında soruşturma yapmak ve hazırladığı soruşturma dosyalarını Birlik Yönetim Kuruluna aktarmak;

 

 

 

(F)

Özel hasahane, özel klinik, özel dispanser ve özel muayenehane gibi özel sağlık kuruluşlarının çalışmalarını, yasalara uygun standart duruma getirmek için çalışmalar yapmak; bu çalışmaları Birliğin yetkili organlarına sunmak ve sonuç almak için Birlik yetkili organları ile ortak faaliyetlerde bulunmak;

 

 

 

(G)

Üyeler ve hastalar arasında aracılık yapmayı meslek edinenler ile tıp mesleklerini yetkisiz olarak icra etmek isteyenlerle mücadele etmek ve bu konularda Birlik yetkili organları ile ortak faaliyetlerde bulunmak;

 

 

 

(H)

Ulusal ve uluslararası her türlü mesleki toplantıda Odayı temsil etmek ve bu amaçla gerekli faaliyetlerde bulunmak. Uygun gördüğü uluslararası mesleki örgütlere üye olmak için girişimlerde bulunmak veya üye olmak;

 

 

 

(I)

Her türlü mesleki reklamın yapılmasını önlemek ve

 

 

 

(İ)

Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak.