Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisinin Nisan, 1976 tarihli birleşiminde kabul olunan “1976 Kıbrıs Türk Türk Tabipler Birliği Yasası “, Anayasanın 74’üncü maddesi gereğince Kıbrıs Türk Federe Davleti Başkanı tarafından Resmî Gazete’de yayınlanmak suretiyle ilân olunur.

SAYI 13/1976

  KIBRIS TÜRK TABIPLERI BIRLIĞI YASASI (55/1977, 74/1989 , 9/1992, 13/2004,70/2006 ve 41/2016 sayılı Değişiklik Yasalarıyla değiştirilmiş ve birleştirilmiş şekliyle)  

Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:
Kısa Isim 1 Bu Yasa “1976 Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yasası” olarak isimlendirilir .
Tefsir 2. Bu yasada metin başka türlü gerektirmedikçe-  “Bakanlık”, sağlık işleriyle görevli bakanlığı anlatır.
13/2004   “Birlik”, bu Yasanın 3’üncü maddesi ile kurulan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasını bir çatı altında toplayan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğini anlatır.
41/2016   “Devamlı Olarak İkamet Etmek”, bu Yasa amaçları bakımından yılın en az 9 (dokuz) ayında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunup tabiplik veya diş tabipliği mesleğini icra etmeyi anlatır.”
56/1989  45/1990 17/1991 61/1992 43/1993 32/1997 36/1998 10/1999 37/2000 40/2000 35/2001 52/2002 35/2003 66/2003 57/1989 41/1993 33/1996 14/1997 13/1999 38/2000 41/2000 36/2003 32/1998 38/2002 41/2016   “Diş Tabibi”, bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca denkliği onaylanmış, diş tabipliği eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır.  “Kamu Hastahaneleri”, Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasası ile Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasına bağlı sağlık kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşların bünyesinde sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarını anlatır. “Kayıtlı”, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce yasal çerçevede kaydını yaptırmış olanlar ile bu Yasa kuralları çerçevesinde Birliğe kaydını yaptıranları anlatır. “Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası”, bu Yasanın 3’üncü maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca kurulan Odayı anlatır. “Kıbrıs Türk Tabipleri Odası”, bu Yasanın 3’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca kurulan Odayı anlatır. “Konsültan Hekim”, müdavi hekime tanı ve tedavi süresini belirlemede yardımcı olan ve görüşlerini belirten hekim veya diş hekimini anlatır. “Müdavi Hekim”, hastaya bakan ve hastanın tedavisini ve takibini üstlenen hekim veya diş hekimini anlatır. “Oda”, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde mesleki faaliyette bulunan tabiplerin ve diş tabiplerinin üyeliğinden oluşan iki ayrı alt meslek kuruluşu niteliğindeki Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Tabipleri Odasını anlatır. “Özel Sağlık Kuruluşları”, yürürlükteki yasalara uygun olarak gerçek veya tüzel kişilerce açılan ve işletilen özel hastahane, özel klinik, özel dispanser ve özel muayenehaneleri anlatır. “Sağlık Kuruluşu”, kamu hastahaneleri ile özel sağlık kuruluşlarının tümünü anlatır. “Sorumlu Müdür”, Özel Hastahane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasasında ona verilen anlamı taşır. “Şube”, bu Yasanın 3’üncü maddesi uyarınca kurulan Oda Şubelerini anlatır. “Tabip”, bu Yasanın 4’üncü maddesi uyarınca denkliği onaylanmış tıp eğitimi veren bir kurumdan diploma almış kişiyi anlatır. Hekim olarak da anılır. “Uzman Hekim”, tabibler için tıp eğitimi veren bir eğitim kuruluşundan; diş tabibleri için diş tabibi eğitimi veren bir eğitim kuruluşundan diploma sahibi olduktan sonra herhangi bir tıp ve diş hekimliği dalında uzmanlık veya ihtisas eğitimini tamamlayarak uzmanlık veya ihtisas diploması almış hekimi anlatır.” “Üye Kütüğü”, bu Yasanın 24’üncü maddesinin (1)’inci fıkrası uyarınca düzenlenen kütüğü anlatır.
Kıbrıs Türk Tabipleri  Birliğinin kurulması ve üyelik koşulları 13/2004 3. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup sanatlarını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından yararlanarak   resmî veya özel görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı asker veya sivil tabiplerin oluşturduğu ve merkezi Lefkoşa’da olan bir Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Odası kurulur.
13/2004   (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını uygulamaya yetkili olup sanatlarını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından yararlanarak resmi veya özel görev alan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı asker veya sivil diş tabiplerinin oluşturduğu ve merkezi Lefkoşa’da olan bir Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası kurulur.
13/2004   (3) Bu madde tahtında oluşturulan Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasının bağlı olduğu ve merkezi Lefkoşa’da olan bir Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği kurulur.
13/2004   (4) (A) Tabip ve diş tabipleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde mesleklerini uygulayabilmek, kamu hastahanelerinde, özel sağlık kuruluşlarında veya diğer resmi veya özel kuruluşlarda meslekleriyle ilgili görev alabilmek ve görevlerine devam edebilmek için, birliğin ve bağlı oldukları Odaların üye kütüklerine kayıtlı olmak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle üyeliğini korumak zorundadır.  Mesleğiyle ilgili Odaya kayıtlı olmayan             kişiler, tabip veya diş tabibi olarak meslek icra             edemez. (B) Kliniğini, muayenehanesini, laboratuvarını veya özel sağlık kuruluşunu kapatan veya başka yere nakleden tabip ve diş tabipleri onbeş gün içerisinde durumu üyesi olduğu Oda başkanlığına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler.
    (5) Birlik, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olup, kamu tüzel kişiliğe sahiptir.
    (6) Odalar, Oda Şubeleri, tabipler ve diş tabipleri, Birlik organlarının yasal yetkileri kapsamında aldıkları kararlara, yayımladıkları tüzük ve yönetmeliklere uymak zorundadırlar.
    (7) Odalar, Yönetim Kurulunun önerisi veya ilçelerde tababet icra eden üyelerinin istemi üzerine, Genel Kurulun bu yönde alacağı kararına bağlı olarak uygun görülen veya talep edilen ilçede Oda Şubesi kurabilir.   Belirlenecek konularda çalışmalar yapmak üzere ihtisas komisyonları oluşturabilir.  Kurulacak Şubenin veya komisyonun görev, yetki ve çalışma esasları bu Yasa kuralları çerçevesinde Genel Kurul tarafından belirlenir.
       
Üyelik Türleri, Üyelik Nitelikleri ile Koşulları 4. Birliğe ve Odalara üyelik türleri şunlardır:
41/2016   (1) (A) Devamlı Üye: Birliğin ve bağlı olduğu Odanın asli üyesidir.
      (B) Devamlı üye olabilmek için aşağıdaki niteliklerin taşınması gerekir:
      (a) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmak ve devamlı olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmek.
      (b) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada’dan tabip için tıp eğitimi veren bir eğitim kurumundan; diş tabibi için de diş tabibi eğitimi veren bir eğitim kurumundan diploma almış olmak veya Birlik Yönetim Kurulu ile Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunun işbirliği sonucunda Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu tarafından onaylanmış bir diplomaya sahip olmak.
Fasıl 154  3/1962 43/1963 15/1972 20/1974 31/1975 6/1983 22/1989 64/1989 11/1997 20/2004 41/2007 20/2014 45/2014 4/1972 16/1977 54/1977 36/1982 37/1989 38/1991 42/2004     (c) Herhangi bir suçtan hapis cezasına çarptırılmamış olmak veya affa uğramış olsalar dahi Devlete karşı işlenen suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekarlık, irtikap, hileli iflas, Ceza Yasasının “Dördüncü Kısmında” yer alan “Cinsel Nitelikli Suçlar” başlıklı “Üçüncü Bölümü” ile Uyuşturucu Maddeler Yasasında yer alan herhangi bir suç ve benzeri yüz kızartıcı suçlardan dolayı hüküm giymemiş olmak.  Ancak 18 (on sekiz) yaşından küçükken uyuşturucu maddeler ile ilgili bir suçtan mahkum olanlar bu kuralın dışındadır.
      (ç) Başka bir ülkede meslek icra ettiği sırada, o ülkedeki tıp meslek ahlak kurallarına aykırı herhangi bir davranışından ötürü, o ülkenin herhangi bir Resmi kurum veya meslek örgütü tarafından herhangi bir surette ve/veya nihai veya geçici olarak mesleğini icra etmekten men edilmemiş ve/veya yasaklanmamış olmak.
      (d) Giriş ücretinin ve üyelik aidatının 1 (bir) yıllığını peşin olarak ödemiş olmak.
         
    (2) Geçici Üye: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde devamlı olarak ikamet etmeyen tabip ve diş tabiplerine veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde sürekli ikamet eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bir yurttaşın eşi olup da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşı olmayan tabip ve diş tabiplerine aşağıdaki koşullarla, 1 (bir) yılı aşmayan sürelerle verilen üyeliktir:
    (A) (a) Başvuruda bulunan tabip veya diş tabibinin; yukarıdaki (1)’inci fıkranın (B) bendinin (c) ve (ç) alt bentlerinde öngörülen nitelikleri taşıması.
      (b) Bir tabip veya diş tabibinin, Bakanlık, herhangi bir sağlık kuruluşu veya kamu sağlık kuruluşları veya üniversite sağlık kurumları veya özel sağlık kuruluşları, bu Yasa ile oluşturulan Birlik veya Odalar veya kuruluş amacı münhasıran insan sağlığı olan birlik, dernek veya hayır kurumlarının talebi veya görevlendirmesi üzerine araştırma yapmak veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde insan ve halk sağlığına tıbbi, ilmi veya akademik yönden yardımda bulunmak veya muayeneler yapmak veya tedavi uygulamak veya cerrahi operasyonlarda bulunmak amacıyla ülkede meslek icra edecek olması.
      (c) İlgili uzmanlık alanında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde devamlı üye olarak kayıtlı uzman bulunmaması veya uzman bulunsa dahi, ilgili alanda özel olarak ihtiyaç bulunması nedeniyle herhangi bir kamu sağlık kuruluşları veya üniversite sağlık kurumlarının veya özel sağlık kuruluşlarının bu fıkra kapsamında uzman veya pratisyen hekim veya diş hekimi çalıştırma talebinin olması gerekir.  Bu bent amaçları bakımından, ilgili alanda özel olarak uzman ihtiyacı bulunup bulunmadığına Birlik Yönetim Kurulu karar verir.
      (ç) Geçici nitelikte uzman çalıştırmak isteyen kamu sağlık kuruluşları veya üniversite sağlık kurumları veya özel sağlık kuruluşları, Birlik Yönetim Kuruluna başvurur ve Birlik Yönetim Kurulu bu husustaki gerekçeli cevabını en geç 30 (otuz) gün içerisinde igili kurum veya kuruluşa bildirir.
      (d) Geçici üye kaydı için Birliğe başvuru yapılmasına ilişkin usul ve esaslar, özel sağlık kuruluşlarında geçici üye olarak çalıştırılacak kişilerin ne şekilde kuruluşa başvuracakları, mesleklerini icra etmeleri ile ilgili istenilen belgelerin neler olacağı, özel olarak uzman ihtiyacı bulunup bulunmadığı belirlenirken dikkate alınacak diğer hususlar, kuruluşun denetimi ve diğer usul ve esaslar, Birlik Yönetim Kurulunun hazırlayıp Bakanlığın önereceği, Bakanlar Kurulunca onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayımlanacak tüzük veya tüzüklerle belirlenir.
    (B) Geçici üyelerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
      (a) Geçici üyeler, devamlı üyeler gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar ve giriş ücreti ile üyelik aidatını şahsen ödemekle mükelleftirler.
      (b) Geçici üyeler, Birliğin ve bağlı olduğu Odanın Genel Kurullarına seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilirler; söz alarak görüş bildirebilirler.
      (c) Hiçbir geçici üye, üyeliği kazanırken izin verilen sağlık kuruluşu dışında mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda veya özel veya serbest olarak icra edemez.  Ancak mesleğini başka herhangi bir sağlık kuruluşunda icra edebilmesi için Birlikten yeniden gerekli iznin alınması koşuldur.
      (ç) Geçici üyeler, özel sağlık kuruluşunun sorumlu müdürünün yazılı istemi ve Birlik Yönetim Kurulunun izni ile ikamet zorunluluğu getirilerek en fazla bir yıllık süre içerisinde mesleklerini müdavi hekim olarak sürdürebilirler.
    (C) Birlik Yönetim Kurulu, tabi olduğu yasal mevzuatta yer alan kurallar uyarınca, geçici üyelerin üyeliğini bir defaya mahsus olmak üzere bir yıl daha uzatabilir. Geçici üyeliği bir yıl daha uzatılmış bir tabip veya diş tabibinin hizmetlerine, bu sürenin dolmasından sonra da ihtiyaç duyulması halinde, böyle bir tabip veya diş tabibinin geçici üye olarak kaydedilmesi için yeniden müracaat etmesi gerekir.
    (Ç) Yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendi uyarınca kaydedilen geçici üyelerin, çalıştıkları özel sağlık kuruluşundaki görevlerinden ayrılmaları veya bu görevle ilişiklerinin kesilmesi halinde, geçici üyelikleri de kendiliğinden düşer.
  (3) (A) Şeref Üyesi: Devamlı veya geçici üye olarak kaydedilmesine olanak bulunmayan; ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık hizmetlerine veya Birlik veya Odaların gelişmesine ve faaliyetlerine katkı yapan veya çalışma yaşamını bırakan tabip veya diş tabibi, ilgili Odanın önerisi ve Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile Odaya “Şeref Üyesi” olarak kaydedilir.  Bu Yasanın 42’nci maddesinin (2)’nci fıkrasında öngörülen kurallar saklıdır.
    (B) Şeref üyeleri, Birliğin ve bağlı olduğu Odanın Genel Kurullarına seçme, seçilme ve oy kullanma hakkı olmaksızın katılabilirler; söz alarak görüş bildirebilirler.
    (C) Şeref üyeleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki hiçbir sağlık kuruluşunda veya özel veya serbest olarak mesleklerini icra edemezler.
  (4) (A) Onursal Üye: Devamlı, geçici veya şeref üyesi olarak kaydedilmesine olanak bulunmayan; ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık hizmetlerine katkıları olan veya mesleğe ilgi ve yakınlık duyan ve bunu yaptığı çalışmaları ile kanıtlayan veya Birlik veya Odaların gelişmesine ve faaliyetlerine katkı yapan tabip veya diş tabibi olmayan kişiler, ilgili Odanın önerisi ve Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile Odaya “Onursal Üye” olarak kaydedilir.
    (B) Onursal üyeler, Birliğin ve bağlı olduğu Odanın Genel Kurullarına katılamazlar.”
       
Oda Üyeliğinin Kazanılması  ve Üyeliğin Askıya Alınması 41/2016 4 A. (1) Oda üyeliğinin kazanılması aşağıdaki şekilde gerçekleşir: 

 1. Üyelik niteliklerini taşıyan kişilerin üyeliğe ilişkin başvuruları, mesleğiyle ilgili Odanın sekreterine yazılı olarak yapılır.
 2. Başvuru dilekçesi, üyelik için gerekli niteliklerin taşındığını gösteren belgelerle birlikte sunulur.
 3. Başvurular, Oda Yönetim Kurulunca değerlendirilir ve üyeliğe uygun görülenlerin giriş ücretini ve yıllık aidatı Birliğe ödemesi koşuluyla Oda Üye Kütüğüne kaydı yapılır. Kaydı yapılan her üyeye “Üyelik Belgesi” verilir.

(Ç) Üyelik için gerekli nitelikleri haiz olmadığı saptananların üyelik kaydı yapılmaz ve bu kişilere gerekçesi de belirtilmek suretiyle, başvuru tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde yazılı olarak bilgi verilir.

    (2)
 1. Herhangi bir devamlı veya geçici üyenin üyeliği, aşağıdaki hallerde, Oda Yönetim Kurulunca belirli bir süre için askıya alınabilir:
        (a) Üye olmak için gerekli nitelikleri taşımadığına ilişkin şüpheler oluşması halinde, bu şüpheler makul surette ortadan kaldırılıncaya kadar; veya
        (b) Yönetim Kurulunca üyenin tabiplik hizmetini yerine getirmesinin mümkün olamayacağı kararının verilmesi halinde, üye tekrar meslek icra edebilecek hale gelinceye kadar; veya
        (c) Üyenin eğitim, yurt ödevi veya sağlık gibi nedenlerle üyeliğinin askıya alınması başvurusunda bulunması halinde, talep edilen süre kadar.
     
 1. Üyeliği askıya alınan tabip ve diş tabibinden bu süre içerisinde aidat alınmaz.
     
 1. Üyeliği askıya alınan tabip ve diş tabibi bu süre içerisinde tabiplik hizmeti veremez, Birliğin, Odaların ve Oda Şubelerinin herhangi bir seçiminde seçme ve seçilme hakkını kullanamaz.
    (3) Üyeliğin askıya alınması gerekçesinin ortadan kalkmış olması veya yukarıdaki (2)’nci fıkranın (A) bendinin (c) alt bendi kapsamında olanlar için ilgili tabip veya diş tabibinin üyelik için yeniden başvuruda bulunması halinde, Yönetim Kurulu devamlı veya geçici üyeliğin tekrar devamına karar verebilir.”
         
Birliğinin ve Odaların Yet-kili Organları 5. (1)       Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin yetkili organları             şunlardır:
13/2004     (A) Birlik Genel Kurulu;
      (B) Birlik Yönetim Kurulu;
      (C) Birlik Başkanı;
      (Ç) Birlik Onur Kurulu;
      (D) Birlik Denetleme Kurulu; ve
      (E) Bu Yasanın 32’nci maddesi tahtında oluşturulan Uzmanlık Komitesi.
    (2) Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasının yetkili organları şunlardır:
      (A) Oda Genel Kurulu;
      (B) Oda Yönetim Kurulu;
      (C) Oda Başkanı; ve
      (Ç) Oda Denetleme Kurulu.
    (3)       Bu Yasanın 3’üncü maddesinin (7)’nci fıkrası uyarınca             açılan Oda Şubelerinin organları şunlardır:
      (A) Şube Genel Kurulu
      (B) Şube Yönetim Kurulu
      (C) Şube Başkanı; ve
      (Ç) Şube Denetleme Kurulu
         
Birlik ve Odaların Amaçları, 6. (1) (A) Birliğin amaçları ve görevleri şunlardır:
Görev ve Yetkileri       (a) Odalar arası mesleki ve sosyal çalışmaları eşgüdümlemek ve geliştirmek;
13/2004       (b) Halk sağlığına ve hastalara fedakarlık ve feragatla hizmeti amaç edinen meslek geleneklerini korumak ve geliştirmeye çalışmak;
        (c) Üyelerinin maddi ve manevi hak ve çıkarlarını korumak ve bunları, halkın ve Devletin yararları ile en iyi bir şekilde denkleştirmeye çalışmak;
        (ç) Halkın sağlığını korumaya, hekim-hasta haklarının çağdaş dünyada kabul edilen standartlara getirilmesi için çaba harcamaya, üyelerini muayyen refah düzeyine ulaştıracak gerekli iş olanakları bulmaya, ilgili yasaların uygulanmasında mesleğin ve meslektaşların hak ve çıkarlarını korumaya ve her türlü iş dağılımının adilane bir şekilde düzenlenmesine çalışmak;
        (d) Halk sağlığı ve tıp mesleği ile ilgili sorunlar için resmi makamlarla işbirliği yapmak ve halk sağlığı ile tıp mesleğini ilgilendiren işlerde, resmi makamlardan yardım sağlamak; ve
        (e) Birliğe verilen yetkilerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacıyla bu Yasada çıkarılması öngörülen tüzük ve yönetmelik yapmak.
41/2016       (f)       İnsan ve halk sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek olan çevresel faktörlerin tesbiti için çalışmalar organize etmek ve bu çalışmaların yürütülmesinde görev almak.
      (B) Birliğin yetkileri şunlardır:
        (a) Birlik Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile, Birliğin ve Odaların bina ve/veya lokal ihtiyaçlarını gidermek, üyelerinin eğitsel, sosyal ve kültürel gereksinimlerini karşılamak. Buna yönelik olarak bu Yasada belirlenen amaçları gerçekleştirmek için gerekli gördüğü arsa, bina veya arazileri satın alabilir, inşaat yapabilir, kiralayabilir, hibe kabul edebilir veya elden çıkarabilir.
        (b) Birlik, yıllık gelirlerini aşmayacak miktara kadar Yönetim Kurulu kararı ile daha fazla miktar için Yönetim Kurulu kararının Genel Kurulda onayı ile borçlanabilir ve bu amaçla taşınmaz mallarını ipotek edebilir.
        (c) Birlik sağlıkla ilgili dernek, meslek kuruluşu veya buna benzer kuruluşlara, olanakları ölçüsünde yardımda bulunabilir, uluslararası benzeri meslek kuruluşlarına üye olmak için girişimlerde bulunabilir ve üye olabilir.
13/2004   (2) Odaların amaçları, görev ve yetkileri şunlardır:
      (A) Meslek diplomasına sahip olup tabiplik veya diş tabipliği mesleğine mensup olanların sosyal, kültürel, eğitsel ve benzeri ortak gereksinimlerini karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve geliştirmek;
      (B) Üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek;
      (C) Üyeler arası sosyal ilişkileri ve meslek uygulamalarını eşgüdümlemek ve geliştirmek;
      (Ç) Üyeler arası veya üyelerin hastaları ile olan ilişkilerini düzenlemek ve meslek disiplini ile meslek ahlakını korumak;
      (D) Üyelerin şeref ve haysiyetini korumak; ve
      (E) Mesleki toplantılar, seminerler ve konferanslar düzenlemek;
13/2004   (3) Birlik ve Odalar, aynı alanlarda faaliyet gösteren başka mesleki kuruluşlarla, uygun gördükleri konularda işbirliği yapabilirler.   Faaliyet alanlarına giren konularda araştırma ve geliştirme çalışmalarında bulunabilirler.
         
Görev koşulları ve şartları  13/2004 7. (1) Kamu hastahaneleri, özel sağlık kuruluşları, serbest meslek yapan tabip ve diş tabipleri ve diğer resmi ve özel işyerleri, işyerlerinde   çalışan Birlik üyelerini, üyelerin atama ve nakil işlemlerini ile işten ayrılma ve benzeri değişiklikleri işlemin yapıldığı tarihten başlayarak en geç on beş gün içinde Birliğe bildirmek zorundadırlar.
    (2) Devlet sınırları içinde içinde tabip ve diş tabibi çalıştıran resmî veya özel bütün kuruluşlar, eczane, tıpla ilgili laboratuvar, diş depoları ve ecza depoları sahipleri iş yerlerinde Birliğin üye kütüğünden bir nüsha bulundurmak zorundadırlar.
    (3) Devlet, Kamu Iktisadi Teşebbüsleri, yerel kuruluşlar ve bunlara bağlı organlar ile kamu teşebbüsleri, çalıştırmakta veya hastalarını muayene ve tedavi ettirmekte oldukları tabip ve diş tabiplerinin ad, maaş, ücret veya gündeliklerini ve bu kişilerin hangi tarihten başlayarak bu görevleri yapmakta olduklarını bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki üç ay içinde Yönetim Kuruluna bildirmek zorundadırlar.
Gelirler 8. (1)     Birliğin gelirleri şunlardır:
13/2004     (A) Üye kaydı yapılırken üyelerden alınan giriş ücreti ve yıllık   aidat;  Yıllık aidat, aylık asgari ücretin ¼’ünden az ve bir aylık asgari ücret tutarından fazla olmamak koşuluyla Birlik Genel Kurulu tarafından belirlenir. Giriş ücreti, yıllık aidat miktarının yarısı kadardır ve sadece üye olunurken bir kez ödenir.
      (B) Yayın gelirleri;
      (C) Birliğe yapılacak bağış ve yardımlar;
      (Ç) Birliğin görevleri gereği yapacakları hizmetlerden aldıkları ücretler;
      (D) Birlik Onur Kurulu tarafından üyelere verilen para cezaları;
      (E) Sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile diğer gelirler;
      (F) Banka ve faiz gelirleri;
      (G) Piyango gelirleri;
      (Ğ) Borçlanma gelirleri; ve
      (H) Kira gelirleri
    (2) Odaların gelirleri şunlardır:
      (A) Birliğin, belirli periyodlarla üyelerin giriş ücretlerinden ve yıllık aidatlarından elde ettiği gelirlerin %30’unu teşkil eden meblağı, Odalara, üye kayıtları oranında bölüştürmesinden doğan kaynak;  Ancak Odaların bu şekilde almış oldukları katkı, etkinlikleri için yeterli olmaması halinde, Odalara Birlik Yönetim Kurulunun kararı ve Genel Kurulun onayı ile ek bütçe düzenlenerek aktarma yapılır;
      (B) Odalara yapılacak bağış ve yardımlar;
      (C) Odaların görevleri gereği yapacağı hizmetlerden elde edilen gelirler;
      (Ç) Sosyal faaliyetlerden elde edilecek gelirler ile diğer gelirler.
      (D) Banka ve faiz gelirleri; ve
      (E) Yayın gelirleri.
         
Aidat bağışıklığı 9. Yönetim Kurulu, hastalık, ihtiyarlık, yoksulluk veya Yönetim Kurulunun uygun göreceği herhangi bir nedenle aidatını veremeyecek durumda olan üyelerden, geçici veya sürekli olarak aidat almamaya karar verebilir.
Genel Kurulların Oluşumu ve Toplantı Yeter Sayısı 10. (1) (A) Birlik Genel Kurulu, Birliğe kayıtlı ve bu Yasada öngörülen üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş devamlı üyelerin toplanmasıyla oluşur.
13/2004     (B) Birlik Genel Kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tamsayısının yarıdan bir fazlası; karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların basit çoğunluğudur. Geçici ve şeref üyeleri toplantı yetersayısı bakımından dikkate alınmazlar.
    (2) (A) Oda Genel Kurulları, ilgili Odaya kayıtlı ve bu Yasada öngörülen yükümlülükleri yerine getirmiş üyelerin toplanması ile oluşur.
      (B) Oda Genel Kurullarının toplantı yeter sayısı, ilgili Odaya kayıtlı üyelerin yarıdan bir fazlası; karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların basit çoğunluğudur. Geçici ve şeref üyeleri toplantı yetersayısı bakımından dikkate alınmazlar.
         
       
Olağan Genel Kurullar  13/2004 11. (1) Birlik Olağan Genel Kurulu, her iki yılda bir Ekim ayının ikinci yarısında; Birliğe bağlı Odaların Genel Kurulları ise, her iki yılda bir Eylül ayının ikinci yarısında toplanır.
    (2) Birlik Genel Kurulu, Birliğe bağlı her iki Odaya kayıtlı ve aidat yükümlülüğünü yerine getirmiş üyelerden; Odaların Genel Kurulu ise Odaya kayıtlı ve yıllık aidatını vermiş olan üyelerden oluşur.
    (3) İlk toplantılarda toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde, yarım saat beklenir. Bu süre sonunda toplantı yeter sayısının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, en   az yirmibir üyenin katılması ile Birlik veya Odaların Genel Kurulları toplanabilir. Bu sayıya da ulaşılamadığı takdirde, aynı gün, aynı saat ve yerde yapılmak üzere Genel Kurul bir hafta sonraya ertelenir.   Geçici ve şeref üyeleri toplantı yetersayısı bakımından dikkate alınmazlar.
    (4) Genel Kurul toplantıları, Birlik ve Odaların Yönetim Kurulları tarafından en az bir hafta önceden üyelere yazılı olarak bildirilir ve Genel Kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, en az günlük yerel bir gazetede, en az bir hafta önce ve en az bir kez yayımlanmak suretiyle üyelere duyurulur.
    (5) Birlik ve Odaların Genel Kurullarında, gündemdeki konular görüşülür.  Ancak üyelerin görüşülmesini istedikleri konular da, Genel Kurulun kararı ile gündeme alınabilir.
    (6) Birlik Genel Kurulu, Birlik Başkanı tarafından; Odaların Genel Kurulları ise, ilgili Oda Başkanı tarafından açılır.
     
Birlik ve Oda Genel Kurullarının Görevleri 12. (1) Birlik Genel Kurulunun görevleri aşağıda öngörülmek-tedir:
13/2004     (A) Birlik Yönetim Kurulunun iki yıllık çalışma raporunu ve mali raporunu inceleyip karara bağlamak;
      (B) Denetleme Kurulu raporunu incelemek;
      (C) Yönetim Kurulunun mali raporunu onaylayıp aklamak;
      (Ç) Yönetim Kurulunun önerileri ile gündemdeki diğer konuları görüşüp karara bağlamak;
      (D) Birlik Başkanını seçmek;
      (E) Birliğin gelecek mali yıla ilişkin bütçe taslağını görüşüp karara bağlamak ve ilgili Odalara verilecek ek bütçeler konusundaki Yönetim Kurulu kararlarını onaylamak;
      (F) Genel Kurula sunulan dilekçeleri görüşmek ve Birliğin amaçlarına uygun kararlar almak;
      (G) Birlik Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyelerini seçmek; ve
      (H) Birliğin taşınmaz mal satın almasını, satmasını veya ipotek etmesini, Birliğin yıllık gelirleri üzerinden borçalanmasını karara bağlamak.   Bu konularda Yönetim Kuruluna yetki vermek.
    (2) Oda Genel Kurullarının görevleri aşağıda öngörülmektedir:
      (A) İlgili Oda Yönetim Kurulunun iki yıllık çalışma raporunu inceleyip karara bağlamak;
      (B) İlgili Oda Yönetim Kurulunun mali raporunu aklamak;
      (C) İlgili Oda Yönetim Kurulunun hesap raporu ile gelecek mali yıla ilişkin bütçe taslağını inceleyip karara bağlamak;
      (Ç) İlgili Oda Yönetim Kurulunun önerileri ile gündeme alınan diğer konuları görüşüp karara bağlamak;
      (D) Genel Kurulda sunulan dilekçeleri incelemek ve Odanın amaçlarına uygun kararlar almak;
      (E) Oda Başkanını seçmek; ve
      (F) Odanın Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerini seçmek;
         
       
Genel Kurul tutanakları 13. Genel Kurul tutanakları Genel Kurula verilen öneriler ve seçimde kullanılan oy pusulaları kapatılıp mühürlenerek Genel Kurul Başkanlığınca gelecek seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısına kadar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına teslim edilir.
Yönetim Kurulunun oluşumu 14. (1) Birlik Yönetim Kurulu, bir başkan ve bu Yasanın 16’ncı maddesi kurallarına göre Birlik Genel Kurulunun, kendi üyeleri arasından seçeceği beş tabip ve üç diş tabibinden oluşur.
13/2004   (2) Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu, bir başkan ve her Odanın kendi üyeleri arasından seçeceği altı üyeden oluşur.
     
Başkan seçimi  13/2004 15. (1) (A) Birlik Başkanı, Birlik Genel Kurulu tarafından. En az iki yıl kayıtlı ve devamlı üye olan tabip veya diş tabipleri arasından, iki yıl için gizli oyla ve açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.
      (B) Birlik Başkanı, üyesi olduğu Odanın herhangi bir organında görev alamaz.
      (C) Birlik Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, Birlik Genel Kurulu, en çok otuz gün içinde toplanarak yeni Birlik Başkanını seçer.
41/2016     (Ç) Birlik Başkanlığına seçilmiş bir üye, en çok iki dönem üst üste Birlik Başkanlığı yapabilir. İki dönem üst üste Birlik Başkanlığı yapan bir üye, ikinci dönemini tamamladıktan sonra, aradan en az bir tam dönem geçmedikçe, yeniden Birlik Başkanlığına aday olamaz.
    (2) (A) Oda Başkanları, ilgili Oda Genel Kurulu tarafından, en az iki yıl kayıtlı ve devamlı üye olan kendi üyeleri arasından iki yıl için, gizli oyla ve açık sayım ve döküm esasına göre seçilir.
      (B) Oda Başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması halinde, Oda Genel Kurulu, en geç otuz gün içinde toplanarak yeni Oda Başkanını seçer.
41/2016     (C) Oda Başkanlığına seçilmiş bir üye, en çok iki dönem üst üste Oda Başkanlığı yapabilir. İki dönem üst üste Oda Başkanlığı yapan bir üye, ikinci dönemini tamamladıktan sonra, aradan en az bir tam dönem geçmedikçe yeniden Oda Başkanlığına aday olamaz.”
Yönetim Kurulu üyeliği seçimleri  13/2004 16. (1) (A) Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, kayıtlı ve devamlı üye olan tabip ve diş tabipleri arasından, 14’üncü madde kuralları gözetilerek, Birlik Genel Kurulunca gizli oyla seçilirler.
      (B) Yönetim Kurulu üyeliği için seçimin başlayacağı vakte kadar gerekli nitelikleri haiz olanlar adaylık için başvurabilirler.
      (C) Oylamadan önce aday isimleri adayların isimlerinin yer aldığı bir “aday listesine” yazılır. Seçmen üyeler, oy pusulasına tercih hakkını kullanarak seçilmesi gereken kadar adayın adını oy pusulasına yazmak suretiyle oyunu kullanır. Bu kurala uygun olmayan oy pusulaları geçersiz sayılır.
      (Ç) Oyların sayım ve dökümü, açık olarak yapılır. Sayımın yapılmasından sonra gelen oy pusulaları geçersiz sayılır.
      (D) Seçim sonunda en çok oy alanlardan beşi tabip, üçü de diş tabibi olmak üzere sekiz üye, Yönetim kurulu üyeliğine, geri kalanlardan sekizi de aldıkları oy oranına göre ayrı ayrı tabip ve diş tabibi olarak yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.
    (2) (A) Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu üyeleri, kendi Oda Genel Kurulları tarafından ve devamlı üyeleri arasından, 14’üncü madde kuralları gözetilerek gizli oyla seçilirler.
      (B) Seçimde ve oy vermede Birlik Yönetim Kurulunu üyeliğinin seçimindeki benzer kurallar uygulanır.
      (C) Oyların sayım ve dökümü, açık olarak yapılır. Sayımın başlamasından sonra gelen oy pusulaları hesaba katılmaz.
      (Ç) Seçim sonunda en çok oy alanlardan altısı, 14’üncü madde kuralları saklı kalmak koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu üyeliğine, geri kalanlardan altısı da yedek üyeliğe seçilmiş olurlar.
     
Birlik ve Oda Yönetim Kurullarının Görev Süresi  13/2004 17. (1) Birlik Yönetim Kurulunun ve üyelerinin görev süresi iki yıldır. Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, 14’üncü madde kuralları gözetilerek, Genel Kurulda en çok oyu alan tabip veya diş tabibi yedek üye, Yönetim Kurulu üyeliğine getirilir.
Oda Şubeleri ile ilgili Genel Kurullar 17.A. (1) Oda Şubelerinin Genel Kurulu, her Şubenin kurulduğu ilçede meslek icra eden Oda üyelerinden oluşur.
13/2004   (2) Şube Yönetim Kurulları, Şube Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen bir başkan ve dört üyeden oluşur.
    (3) Şube Denetleme Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından kendi üyeleri arasından seçilen üç denetçiden oluşur.
    (4) Her Şubenin yetkili kurulları, iki yıl için seçilir.
    (5) Oda şubelerinin olağan Genel Kurulları, her yılın Eylül ayının birinci yarısında yapılır.
    (6) Şubelerin gelirleri, bağlı oldukları Odaların katkılarından, bağışlardan ve faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden oluşur.
Olağanüstü Genel Kurullar 18. (1) Birlik Genel Kurulu olağan toplantıları dışında aşağıdaki durumlarda olağanüstü de toplanabilir:
13/2004     (A)
 1. Boşalan Birlik Başkanlığının yeniden seçimi için;
 2. Birlik Yönetim Kurulu üyeliklerinin yedek üyelerle doldurulmasının mümkün olmaması ve bu nedenle Birlik Yönetim Kurulunda üye sayısının
      (B) Birlik Başkanının doğrudan çağrısı üzerine;
      (C) Yönetim Kurulunun olağanüstü toplantı yapılması üzerine karar alması halinde;
      (Ç) Birlik üyelerinin 1/5’inin yazılı istemi üzerine;
      (D) Denetleme Kurulunun istemi üzerine;
         
    (2) Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, yalnızca toplantı çağrısını gerektiren ve önceden saptanan gündemdeki konular görüşülür.
    (3) Yönetim Kuruluna güvensizlik verilmesi dışındaki konuların görüşülmesi ile ilgili Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, toplantı yeter sayısı bulunmadığı takdirde yarım saat beklenir ve bu sürenin sonunda, bu Yasanın 10’uncu maddesinin (2)’nci fıkrasındaki toplantı yeter sayısına bakılmaksızın, en az yirmibir üyenin katılmasıyla olağanüstü Genel Kurul yapılabilir. Bu sayı da sağlanamadığı hallerde, toplantı, aynı gün ve aynı saat ve yerde olmak üzere, bir hafta sonraya ertelenir. Bu durumda da olağanüstü Genel Kurulun yapılabilmesi için en az yirmi bir kişinin katılımı zorunludur. Geçici ve şeref üyeleri toplantı yetersayısı bakımından dikkate alınmazlar.
    (4) Yönetim Kuruluna karşı güvensizlik önergesinin görüşüleceği olağanüstü Genel Kurul toplantısında, toplantı yeter sayısı aranır.  Ancak toplantı yeter sayısı sağlanamadığı takdirde yarım saat beklenir; katılanlarla olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilir.   Güvensizlik kararı için bu Yasanın 10’uncu maddesinin (1)’nci fıkrasının (A) bendinde belirtilen niteliklere sahip üyelerin dörtte birinin (1/4) hazır bulunması ve hazır bulunan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile karar alınması gerekir.
    (5) Odaların ve Oda Şubelerinin, olağanüstü toplantıları, yukarıdaki fıkralarda Birlik Genel Kurulunun olağanüstü toplantı yapabilme hallerinde ve aynı esaslar çerçevesinde yapılır.
    (6) Oda ve Şubeler, Birlik Yönetim Kurulunun çağrısı ile de olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapabilirler.
       
Yönetim Kuruluna seçilme hakkının kısıtlanması 19. Haklarında meslek icrasından geçici olarak men kararı Onur Kurulunda alınmış olanlarla, meslek haysiyetini zedeleyici bir suç nedeniyle   mahkemelerce hapis veya geçici olarak meslek icrasından men cezasına mahkûm edilenler   hükmün kesinleşmesinden başlamak üzere beş yıl içinde Yönetim Kuruluna   üye seçilemezler.
Yönetim Kurulu üyeliğinden düşme 20. Bu Yasanın 19. maddesinde yazılı cezalara çarptırılmış olan Yönetim Kurulu üyeleri Yönetim Kurulu   üyeliğinden düşerler.
     
Oda Başkanlarının Görevleri  13/2004 21. (1) Birlik Başkanı, Birliği temsil etme, Birlik Genel Kurulunu ve Birlik Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisine sahip olup Birlik Yönetim Kuruluna Başkanlık eder.
    (2) Oda Başkanı, başkanı olduğu Odayı temsil etme, Oda Genel Kurulu ile Oda Yönetim Kurulunu toplantıya çağırma yetkisine sahip olup, Oda Yönetim Kuruluna başkanlık eder.
    (3) Oda Şubesinin kurulması halinde, Şube Başkanı yukarıdaki (1)’nci ve (2)’nci fıkralarda Birlik ve Oda Başkanlarının görevlerine benzer görevleri yürütür.
       
Yönetim Kurullarında Görev Bölümü  13/2004 22. (1) (A) Birlik Yönetim Kurulu üyeleri, ilk toplantıda, kendi aralarından gizli oyla bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir mali sekreter seçer.  Ancak başkanın tabip olması durumunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulundaki diş tabipleri arasından, başkanın diş tabibi olması durumunda başkan yardımcısı Yönetim Kurulundaki tabipler arasından seçilir.
      (B) Başkan yardımcısının, genel sekreterin ve mali sekreterin yetki ve görevleri, Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanan Birlik Genel Kurulunca kabulünden sonra Bakanlar Kurulunun onayı ile myürürlüğe girecek bir tüzükle düzenlenir.
      (C) Başkanın bulunmadığı zamanlarda başkan yardımcısı başkana vekalet eder.
      (Ç) Birlik Yönetim Kurulu, en az ayda iki kez toplanır. Üst üste üç toplantıya özürsüz katılmayan üye, üyelikten çekilmiş sayılır.
       
    (2) (A) İlgili Oda Yönetim Kurulu da ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir de mali sekreter sayman seçer.
      (B) Oda Başkanının bulunmadığı zamanlarda, başkan yardımcısı başkana vekalet eder.
      (C) Oda Yönetim Kurulu en az ayda iki kez, başkanın çağrısı ile toplanır. Üst üste üç toplantıya özürsüz olarak katılmayan üye üyelikten çekilmiş sayılır.
     
Yönetim Kurulu üyelerinin ayrıcalığı 23. Yönetim Kurulu üyeleri Birliğin işleri için görevlendirildikleri sürece, hak kazandıkları yıllık izin hakları dışında izinli sayılırlar. Ancak bu çeşit izin sürelerinin toplamı bir takvim yılı içinde 10 günü geçemez.
Birlik ve Yönetim Kurulunun görevleri 24. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulunun görevleri aşağıdaki fıkralarda öngörülmektedir.
13/2004   (1) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin kütüğünü, Kütük Yönetmeliğine göre hazırlamak.
    (2) Üyelerini, gereğinde ilgili kuruluşlara karşı temsil etmek.
    (3) Bu Yasadaki meslek icrası hakkındaki kurallarının gereği gibi uygulanmasına yardım etmek.
    (4) Üyeler arasında doğacak anlaşmazlıkları gidermek, çözümlenmeyen anlaşmazlıklar ile   deontolojiye ve meslek haysiyetine uymayan davranışların soruşturmasını tamamlamak ve hazırlanan dosyaları Onur Kuruluna vermek.
    (5) Üyelerin bilgilerini artırmak için meslekî organizasyonlar yapmak.
13/2004   (6) Ülkedeki genel tabip eğitimi ile uzmanlık eğitimi konularında ve sağlık planlaması hususunda Birlik görüşlerini saptayarak her yıl bir rapor hazırlamak; bu konularda yetkili Devlet kurum ve kuruluşları ile Devlet makamlarına görüş belirtmek ve bu tür çalışmalara Birlik adına katılmak ve Birliği temsil etmek üzere temsilci göndermek;
13/2004   (7) Sağlık Kuruluşlarının çalışmalarını standartlaştırmak için gerekli tüzük ve yönetmelikleri, bu Yasa kurallarına uygun olarak hazırlamak ve bu kuruluşlarda yapılan çalışmaların, tüzük ve yönetmeliklere uygunluğunu denetlemek;  Bu fıkra uyarınca hazırlanan tüzükler, Genel Kurulca görüşülüğ kabulünden sonra Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunun onayına sunulur.
    (8) Halk sağlığı ve hekimlik mesleği alanlarında araştırmalar yapmak.
    (9) Sağlık hizmeti veren resmî ve özel kuruluşların genel kurulları, danışma kurulları veya bu anlamdaki diğer kurullarına temsilci göndermek.
    (10) Üyeler ile hastalar arasında aracılık yapmayı meslek edinenler ve tıp mesleklerini yetkisiz olarak icra etmek isteyenlerle mücadele etmek ve bu hususları önlemek.
    (11) Sinema, Radyo, hizmetliler veya sair yazılı ve sözlü araçlarla reklâm yapılmasını önlemek.
13/2004   (12) Özel Sağlık Kuruluşları ile serbest meslek icra eden tabiplerin tedavi ücretlerinin en az ve en çok ücret imkanlarını gösteren tarifeleri düzenlemek ve Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunun onayına sunmak.
    (13) Olağan Genel Kurul Toplantıları ile Olağanüstü   Genel Kurul toplantılarının yapılması için gerekli işlemleri yapmak.
13/2004   (14) Odalar arası eşgüdümü sağlamak;
13/2004   (15) Birlik amaçları için, Genel Kurulun onayı ile, taşınmaz mal satın almak, mevcut taşınmaz malları satmak, takas etmek ve gerektiğinde ipotek etmek;
13/2004   (16) Bağış kabul etmek ve Birliğin azami yıllık gelirlerini aşmamak koşuluyla borçlanmak;
13/2004   (17) Gerekli gördüğü durumlarda, yeterli gördüğü sayıda müstahdem istihdam etmek ve mali, hukuki ve teknik konularda danışman atamak;
13/2004   (18) Gerek gördüğü durumlarda geçici veya daimi komiteler kurmak; ve
13/2004   (19) Bu Yasanın ve bu Yasa uyarınca çıkarılan tüzüklerin verdiği diğer görevleri yapmak.
Oda Yönetim Kurulları ile Şube Yönetim Kurullarının 24. A. (1) Kıbrıs Türk Tabipleri Odası ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasının Yönetim Kurullarının görev ve yetkileri aşağıda öngörülmektedir:
Görev ve Yetkileri     (A) Eğitsel ve sosyal etkinliklerde bulunmak.
13/2004     (B) Üyelerini, gerektiğinde ilgili kuruluşlara karşı temsil etmek;
      (C) Bu Yasadaki meslek icrası ile ilgili kuralların gereği gibi uygulanmasında Birlik yetkili organlarına yardımcı olmak;
      (Ç) Odanın üye kütüğünü hazırlamak;
      (D) Birlik Yönetim Kurulu ile eşgüdümlü olarak ve Birlik Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak üyelerinin mesleki bilgilerini artırıcı etkinlikler ile diğer sosyal, kültürel etkinlikleri planlamak ve uygulamaya koymak;
      (E) Üyeleri arasında doğacak anlaşmazlıkları gidermek ve meslek haysiyeti ile bağdaşmayan davranışlar hakkında soruşturma yapmak ve hazırladığı soruşturma dosyalarını Birlik Yönetim Kuruluna aktarmak;
      (F) Özel hasahane, özel klinik, özel dispanser ve özel muayenehane gibi özel sağlık kuruluşlarının çalışmalarını, yasalara uygun standart duruma getirmek için çalışmalar yapmak; bu çalışmaları Birliğin yetkili organlarına sunmak ve sonuç almak için Birlik yetkili organları ile ortak faaliyetlerde bulunmak;
      (G) Üyeler ve hastalar arasında aracılık yapmayı meslek edinenler ile tıp mesleklerini yetkisiz olarak icra etmek isteyenlerle mücadele etmek ve bu konularda Birlik yetkili organları ile ortak faaliyetlerde bulunmak;
      (H) Ulusal ve uluslararası her türlü mesleki toplantıda Odayı temsil etmek ve bu amaçla gerekli faaliyetlerde bulunmak. Uygun gördüğü uluslararası mesleki örgütlere üye olmak için girişimlerde bulunmak veya üye olmak;
      (I) Her türlü mesleki reklamın yapılmasını önlemek; ve
      (İ) Olağan ve olağanüstü Genel Kurul toplantılarının yapılmasını sağlamak.
    (2) Oda Şubeleri Yönetim Kurullarının yetki ve görevleri aşağıda öngörülmektedir:
      (A) Bulundukları ilçede bağlı oldukları Odanın kararları doğrultusunda Oda kararlarının uygulanmasına yardımcı olmak;
      (B) Bulundukları ilçede meslek icra eden Oda üyeleri arasında mesleki ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi için faaliyet göstermek;
      (C) Bulundukları ilçede meslek icra eden üyelerin sorunları ile görüşlerini Oa yetkili organlarına aktarmak; ve
      (Ç) Bulundukları ilçede bağlı oldukları Odayı temsil etmek ve çalışmalarını Birlik Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulunun görüşleri ile kararları doğrultusunda sürdürmek.
Sürekli Eğitim ve Merkez  41/2016 24B (1) Odalar, kendi bünyelerinde, tabip ve diş tabiplerinin sürekli olarak eğitimini sağlamak veya düzenlemek üzere Oda Yönetim Kurullarına bağlı çalışacak birer sürekli eğitim merkezi oluştururlar.
    (2) Her tabip ve diş tabibi, bağlı bulundukları Odanın sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimlere katılmak veya çalışmaları yapmak veya bağlı bulundukları Odanın sürekli eğitim merkezi tarafından akredite edilen ve yurt içinde veya yurt dışında gerçekleştirilen mesleki eğitim çalışmalarına, toplantılara, konferanslara ve sair etkinliklere katılmakla mükelleftir.
    (3) Bir tabip veya diş tabibinin, yukarıdaki (2)’nci fıkra gereğince belirlenen mükellefiyetlere uyup uymadıkları, her iki yılda bir, bağlı bulundukları Odanın sürekli eğitim merkezi tarafından tanzim edilecek değerlendirme raporuna istinaden ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından kredilendirme sistemi ile değerlendirilir.
    (4) Tabip veya diş tabiplerinin, yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca belirlenen mükellefiyetlere uymayıp, öngörülen kredileri iki yıllık süre içerisinde tamamlamamaları, bir disiplin suçu teşkil eder ve bu Yasanın 25B maddesinde öngörülen disiplin cezalarından herhangi biri uygulanır.
    (5) Sürekli eğitim merkezlerinin oluşumu, görev ve yetkileri, sürekli eğitime ilişkin usul ve esaslar, eğitim çalışmalarının kredilendirme esasları ve tabip ve diş tabiplerinin yukarıdaki (2)’nci fıkra uyarınca belirlenen mükellefiyetlere uyup uymadıklarının değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar, Birlik Yönetim Kurulunun, Oda Yönetim Kurulları ile istişare ederek hazırlanan, Bakanlıkça önerilecek ve Bakanlar Kurulu tarafından onaylanacak ve Resmi Gazete’de yayınlanacak tüzüklerle belirlenir.”
       
Onur Kurulu  41/2016 25. (1) Onur Kurulu, aşağıdaki (3)’üncü fıkra kuralları uyarınca seçilen 4 (dört) tabip, 2 (iki) diş tabibi ve Bakanlığın devamlı üyeler arasından atayacağı 1 (bir) üye olmak üzere toplam 7 (yedi) üyeden oluşur.
    (2) Onur Kurulunun görev süresi iki yıldır.  Ancak görev süresi sona eren her seçilmiş üye, üyeliği süresinde başlatılan herhangi bir soruşturma sona erene kadar görevinde kalmaya devam eder.
    (3) Onur Kurulu Üyeleri, bu Yasanın 11’inci maddesi kurallarına göre, Birlik Genel Kurulu tarafından, 6 (altı) asıl ve 6 (altı) yedek üye olmak üzere, kayıtlı ve devamlı üyeler arasından gizli oyla seçilir. Oy pusulalarına 4 (dört) tabip ve 2 (iki) diş tabibi olmak üzere, seçilmesi gereken aday sayısı kadar isim yazılır. Bu kurala uymayan oy pusulaları geçersiz sayılır. Seçim sonunda en çok oyu alan 4 (dört) tabip ve en çok oy alan 2 (iki) diş tabibi, Onur Kurulu asli üyeliğine seçilmiş sayılırlar. Müteakiben en çok oy alan 4 (dört) tabip ve 2 (iki) diş tabibi ise, Onur Kurulu yedek üyeliğine seçilmiş olur.
    (4) Bakanlık Müsteşarı tabip değilse, tabip olan Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi veya Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü, Bakanlık adına görüş bildirmek amacıyla oy hakkı olmadan Onur Kurulu toplantısına katılabilir.
    (5) Onur Kuruluna seçilebilmek için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en az on yıl kesintisiz kayıtlı üye olmak koşulu aranır. Bu nitelikteki üyelerle Kurul oluşturulamazsa, en az yedi yıl kesintisiz devamlı veya kayıtlı üye bulunanlar da Onur Kuruluna asil ve yedek üye seçilebilirler.
    (6) Bu Yasanın 19’uncu ve 20’nci madde kuralları Onur Kurulunun tabip veya diş tabibi olan üyelerine de uygulanır.
    (7) Onur Kurulu üyeleri ilk toplantıda kendi aralarından 1 (bir) Başkan ve 1 (bir) Başkan Vekili seçerler.
    (8) Başkan tarafından Onur Kurulunun toplanmasına gerek görülmesi halinde taahhütlü bir mektupla veya imza karşılığında en az bir hafta önce üyelere yazılı olarak durum bildirilir. Toplantıya katılamayacak üyeler, toplantıdan üç gün önce   Başkana yazılı olarak özürlerini bildirmek zorundadırlar. Üç defa özürsüz ve izinsiz olarak toplantıya katılmayan üye çekilmiş sayılır ve yerleri yedeklerle doldurulur. Toplantı yeter sayısı en az dört olup, kararlar hazır bulunan üyelerin oyçokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın ayırdedici oyu vardır.
    (9) Onur Kurulu Üyeleri, aşağıda öngörülen durumlarda Kurul toplantılarına katılamazlar:
      (A) Görüşülen konu ile üyenin doğrudan ilgisi varsa;
      (B) Üye, görüşülen konuda soruşturmacı, tanık veya şikayetçi ise;
      (C) Üye, görüşülen konu ile ilgili olan kişinin dördüncü dereceye kadar kan veya sıhri hısımı ise;
      (Ç) Evlilik son bulmuş olsa dahi görüşülen konu, üyenin karısı veya kocası ile veya karısının veya kocasının birinci derece akrabası ile ilgili ise;
      (D) Üye görüşülen konu ile ilgisi olan kişi ile ekonomik ve/veya ticari bir ilişki içinde ise;
      (E) Görüşülen konu, üyenin evlatlığı ile ilgili ise veya üye görüşülen konu ile ilgisi olan kişinin evlatlığı ise.
    (10) Onur Kurulunun toplantıları gizlidir. Toplantı tutanakları ve kararları Başkanın sorumluluğu   altında gizli olarak güvenilir bir yerde saklı tutulur.  Ancak karar, Kurul tarafından kesinleştikten sonra, Birliğin resmi web sayfasında ve kendi çıkardığı yayın organında yayınlanır.
    (11) Onur Kurulunun aldığı her karar gerekçeli olur.
    (12) Onur Kurulunun kararları, toplantıda hazır bulunan tüm üyeleri tarafından imzalanır.  Ancak alınan karara muhalif olan üyelerin, gerekçeli muhalefet kararları alınan karara eklenir.”
Onur Kurulunun Görevleri  41/2016 25 A.   Onur Kurulunun görevleri şunlardır:
    (1) Onur Kurulu, yetkileri dahilinde disiplin işlemlerini yürütür ve sonuçlandırır.
    (2) Disiplin yargılamalarında şahadet dinleyebilir, emare sunulmasına izin verebilir, sunulan şahadet ve emareleri değerlendirebilir.
    (3) Disiplin yargılamalarını yapar, bu yargılama neticesinde ilgilileri mahkum eder veya cezalandırır veya beraat ettirir.
    (4) Onur Kurulunun kararları gerekçeli olur ve birer sureti de Birlik Yönetim Kurulu ve şikayet sahibine gönderilir.
    (5) Onur Kurulunun kararları kesindir.”
Disiplin Suç ve Cezaları  41/2016 25 B.   Onur Kurulu, Birlik üyelerinin eylem ve davranışlarının niteliğine göre aşağıdaki cezaları verebilir:
    (1) Uyarma Cezası: Tabip veya diş tabibine mesleğin uygulanmasında daha dikkatli davranması gerektiğinin bir yazı ile bildirilmesidir. Uyarma cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
      (A) Birliğin amaçlarına ulaşması için yapılan işlem, eylem ve girişimleri engellemek.
      (B) Birlik organlarının aldığı kararlara uymamak.
      (C) Birliğe olan parasal borçlarını haklı gerekçe olmaksızın ödememek.
      (Ç) Bu Yasanın 24C maddesinin (2)’nci fıkrası uyarınca belirlenen mükellefiyeti ihlal edip, iki yıllık süre içerisinde sürekli eğitim kapsamındaki kredileri tamamlamamak.
    (2) Kınama Cezası: Mesleğindeki davranışın kusurlu sayıldığının tabibe veya diş tabibine bir yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
      (A) Uyarma cezası almasına rağmen, aynı eylem veya davranışları tekrarlamak.
      (B) Birlik amaçlarına aykırı hareket etmek.
      (C) Mesleğin onur ve saygınlığını zedeleyici davranışta bulunmak.
      (Ç) Bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerde belirlenen tıp meslek ahlak kurallarına aykırı davranmak.
      (D) Birlik tarafından benimsenmiş tıp meslek ahlak kurallarına ilişkin uluslararası belgelere aykırı tıbbi davranışta bulunmak.
      (E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş tıp meslek ahlak kurallarına ilişkin Ulusuluslararası Anlaşmaların Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasalarına aykırı tıbbi davranışta bulunmak.
      (F) Bu maddenin (1)’inci fıkrasının (Ç) bendinde belirtilen eyleme ilişkin uyarma cezası almasına rağmen bu eylemi bir kez daha ihlal etmek.
    (3) Para Cezası: Tabip veya diş tabibine, disiplin suçunun işlendiği tarihte yürürlükteki aylık asgari ücretin beş katına kadar verilebilen para cezasıdır. Para cezasını gerektiren eylem ve davranışlar ile verilebilecek para cezaları şunlardır:
      (A) Kınama cezasına çarptırılmasına sebebiyet veren bir disiplin suçunu üç veya daha fazla işlemesi halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin beş katı.
      (B) Birliğe olan parasal borçlarını ödememesi sonucunda kınama cezası almış olmasına rağmen parasal borcunu ödememekte ısrar etmesi halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı.
      (C) Haksız rekabete neden olan, bilimsel içeriği olmayan ve mahiyeti itibarıyla bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerle belirlenen tıp meslek ahlak ve reklam kuralları ile belirlenen kapsam dışında reklam sayılan yazılar yazmak, yazdırmak veya açıklamada bulunmak veya bunların gazete veya yazılı, görsel ya da işitsel diğer medya organlarında veya internet ortamında yayınlaması halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı.
      (Ç) Gazete ve yazılı, görsel ya da işitsel diğer medya organlarındaki veya internet   ortamındaki duyurularda veya reçetelerde, bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerle belirlenen tıp meslek ahlak ve reklam kuralları ile belirlenen kapsam dışında, reklama yönelik yazılar yazması halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı.
      (D) Bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerle belirlenen reklam kurallarına aykırı davranması halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı.
      (E) Ortağı olduğu kuruluş veya şirket aracılığıyla bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerle belirlenen tıp meslek ahlak ve reklam kuralları ile belirlenen kapsam dışında reklam yapılmasını sağlaması halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin iki katı.
      (F) Yasal olarak kullanmaya hak sahibi olmadığı veya Birlik nezdinde kaydettirmediği bir unvanı kullanmak suretiyle meslek icra etmesi halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin beş katı.
      (G) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde, birden fazla muayenehane veya klinik açmak ve çalıştırması halinde halinde yürürlükteki aylık asgari ücretin beş katı.  Ancak bir tabip veya diş tabibinin ortağı olduğu herhangi bir şirketin birden fazla özel sağlık kuruluşu çalıştırması veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde muayenehane veya klinik açtığı ve çalıştırdığı halde, ortağı olduğu bir şirket tarafından çalıştırılıp çalıştırılmadığına bakılmaksızın, başka bir özel sağlık kuruluşunda da herhangi bir surette icra-i meslek etmesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde birden fazla muayenehane veya klinik açmak ve çalıştırmak sayılmaz.
    (4) Meslekten Geçici Olarak Men Etme Cezası: Tabip veya diş tabibini altı aya kadar geçici olarak meslek uygulamasından men etmektir. Bu cezayı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
      (A) Para cezasına çarptırılmasına sebebiyet veren bir disiplin suçundan üçüncü veya müteakip kez mahkum olmak.
      (B) Mesleğin uygulanması sırasında öğrenilen, hastalara ait sırları, yasal zorunluluk dışında açıklamak.
      (C) Muayene ve tedavi sırasında hastaların ırk, milliyet, etnik köken, cinsiyet, din, mezhep, ahlaki ve siyasi düşünce, kişilik veya sosyal durumuna göre ayrıcalıklı uygulamalar yapmak.
      (Ç) Maddi veya başka çıkarlar için gerçeklere uymayan rapor veya belge düzenlemek ve vermek.
      (D) Kendisine başvuran veya çalıştığı kuruma gelen acil hastaların, haklı sebep olmaksızın, gerekli tıbbi tedavi veya girişimlerini başlatmamak, yapmamak veya ilgili kuruluşlara sevkini geciktirmek veya yapmamak.
      (E) Mesleki bilgi ve becerilerini, insan onuruna ters düşecek amaçlarla kullanmak veya işkence yapmak veya resmi görevi gereği bile olsa işkenceye katılmak veya işkence olarak nitelendirilebilecek işlem ve davranışlarda bulunmak veya işkence ile ilgili bilgileri saklamak.
      (F) Bilimselliği henüz kanıtlanmamış veya bilim dışı yöntemlerle tedavi uygulaması yapmak veya insanlar üzerinde bilimsel kurallara uymayan araştırmalar yapmak veya bu araştırmaları yapan kişilere herhangi bir surette destek vermek.
      (G) Mesleki bilgi ve beceri yetersizliği veya ihmal nedeniyle eksik ya da yanlış tanı ve tedavide bulunmak suretiyle hastaya tıbbi veya maddi zarar vermek.
      (H) Bu maddenin (2)’nci fıkrasının (F) bendinde belirtilen eyleme ilişkin kınama cezası almasına rağmen bu eylemi yeniden tekrarlamak.
    (5) Meslekten Devamlı Olarak Men Etme Cezası:  Tabip veya diş tabibini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde meslek icra etmekten devamlı olarak men etme cezasıdır. Bu cezayı gerektiren eylem ve davranışlar şunlardır:
      (A) Meslekten geçici olarak men cezasına çarptırılmasına sebebiyet veren bir disiplin suçundan üçüncü veya müteakip kez mahkum olmak.
      (B) Üyelik kaydını yalan beyan veya hile ile yapmış olmak.
      (C) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendinde öngörülen niteliği kaybetmiş olmak.
      (Ç) Bu maddenin (4)’üncü fıkrasının (H) bendinde belirtilen eyleme ilişkin meslekten geçici olarak men cezasına çarptırıldığı halde bu eylemi tekrardan yapmak.”
         
Disiplin Soruşturması Açılması  41/2016 25 C. (1) Disiplin soruşturmaları, şikayet üzerine veya re’sen Birlik Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılır.
    (2) Birlik Yönetim Kurulu, soruşturma açılmasına karar vermeden önce, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığında elden teslim etmek kaydıyla ilgili üyeye göndereceği bir yazı ile üyeden, on gün içerisinde hakkındaki şikayetle veya soruşturma açılmasını gerektirebilecek durum hakkında yazılı bir izahat vermesini isteyebilir.
    (3) Birlik Yönetim Kurulu, soruşturma açılmasına karar verdiği takdirde, soruşturmayı tamamlamak ve soruşturma ile ilgili bir dosya düzenlemek üzere Yönetim Kurulu üyeleri veya Birlik üyeleri arasından yeterli sayıda “Soruşturma Memuru” atar. Atama kararı, ilgili üyeye derhal imza karşılığı elden teslim edilir.
    (4) Soruşturma memuru, atanmasına ilişkin kararı ibraz etmek kaydıyla, konu hakkında bilgisi olan herkesten yazılı ifade alabilir. Soruşturma memurunun bu konuda talep edeceği her türlü bilgi ve belgeyi, gerçek veya tüzel kişiler ile kamu tüzel kişileri vermek zorundadırlar.
    (5) Soruşturma memuru, soruşturma sonucunda topladığı tüm bilgi ve belgelere ve almış olduğu yazılı ifadelere dayanarak bir rapor hazırlar ve tüm ekleri ile birlikte soruşturma dosyasını, Birlik Yönetim Kuruluna sunar.
    (6) Soruşturma memuru, atama kararının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde, soruşturma dosyasını tamamlayıp Birlik Yönetim Kuruluna sunmak zorundadır. Birlik Yönetim Kurulu, geçerli bir mazeretin bulunması halinde bu süreyi bir defaya mahsus olmak koşuluyla üç aya kadar uzatabilir.
    (7) Birlik Yönetim Kurulu, soruşturma dosyasının kendisine iletilmesinden itibaren   bir ay içerisinde meselenin kovuşturulması üzere Onur Kuruluna iletilip iletilmeyeceğini karara bağlar. Birlik Yönetim Kurulunun bu konudaki kararları gerekçeli olur ve soruşturma açılmaması yönündeki kararlar, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığında elden teslim etmek koşuluyla derhal şikayet sahibine de bildirilir.
    (8) Birlik Yönetim Kurulu, meselenin Onur Kuruluna iletilmesine karar verirse, Kurul üyeleri veya Birlik üyeleri arasından bir veya birkaç kişiyi “İddia Memuru” olarak atar. İddia memuru, derhal ithamname hazırlayıp ilgili dosyayı Onur Kuruluna iletir.
    (9) Birlik Yönetim Kurulunun, disiplin kovuşturması açılmasına gerek olmadığına ilişkin vermiş olduğu kararlar kesin olup, bu karardan menfaati etkilenen kişiler, karar aleyhine Yüksek İdare Mahkemesinde dava açabilirler.”
Disiplin Yargılamasına İlişkin Yöntem ve Uygulama-lar  41/2016 25 Ç (1) İthamname ve soruşturma dosyası kendisine iletilen Onur Kurulu, dosyanın kendisine iletildiği tarihten itibaren en geç on beş gün içerisinde bunları, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya imza karşılığında elden teslim etmek kaydıyla aleyhinde soruşturma başlatılan üyeye gönderir.
    (2) İthamname, açık ve anlaşılır bir dilde kaleme alınır ve isnat edilen disiplin suçunun kısa izahatı ile dayandığı yasa veya sair mevzuat maddeleri ithamnamede belirtilir. Soruşturma dosyasının bir nüshası da ithamnameye eklenir.
    (3) İthamname ile birlikte ilgili üyeye, hakkındaki ithama yönelik yazılı müdafaada bulunmak istemesi halinde on beş gün içerisinde müdafaasını ve müdafaasını dayandırdığı delillerini Onur Kuruluna gönderebileceği, aksi takdirde müdafaadan feragat etmiş sayılacağı bildirilir. Bunun üzerine ilgili üye, kabul beyanını içeren bir müdafaada bulunabileceği gibi, aleyhindeki ithamı reddeden bir beyanda da bulunabilir. Müdafaadan feragat etmiş sayılması halinde Onur Kurulu, ilgili üye hakkında soruşturma dosyasındaki olgular ve soruşturma raporu ışığında mahkumiyet veya beraat kararı verebilir.
    (4) Yazılı müdafaa ve yazılı müdafaaya ilişkin davetin birer sureti, iddia memuruna ve Birlik Yönetim Kuruluna da gönderilir.
    (5) Onur Kurulu, yazılı müdafaanın alınmasından ve her halükarda yukarıdaki (3)’üncü fıkrada belirtilen on beş günlük sürenin hitamından sonra elindeki bilgi ve belgelere dayanarak karar verebileceği gibi, tarafları dinledikten sonra da karar verebilir.  Ancak Onur Kurulu, ithamı kabul etmeyen üyenin tarafları dinlemesini talep etmesi halinde, tarafları dinlemeden karar veremez. Böyle bir halde, Disiplin Kurulu, disiplin duruşması yapılacak yer ve zamanı, iddia memuruna ve aleyhinde kovuşturma yapılan üyeye en az bir hafta önceden bildirmek zorundadır. Onur Kurulu, görüşeceği meseleyi duruşma yapmak suretiyle çözümleyecekse kendilerine hukuki danışmanlık yapmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliğine üye bir avukatın atanmasını Birlik Yönetim Kurulundan talep edebilir. Böyle bir durumda, Birlik Yönetim Kurulu, uygun göreceği bir avukatı bu amaçla görevlendirir ve bu avukat Onur Kurulunun ilgili toplantısında hazır bulunma hakkına sahip olur.
    (6) Aleyhinde disiplin soruşturması yapılan üye, disiplin kovuşturmasına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliğine üye olan bir avukatla da katılabilir.
    (7) Aleyhinde disiplin soruşturması açılan üye, disiplin kovuşturmasının her safhasında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliğine üye bir avukat aracılığıyla da müdafaa edilebilir.
    (8) Disiplin duruşmaları, sesli ve görüntülü olarak bir tamam kaydedilir ve duruşmayı dinleyen Onur Kurulu üyeleri veya bunlardan biri tarafından tutanağa geçirilerek arşivlenir ve Birlik Yönetim Kuruluna da bir sureti gönderilir. Müşteki veya aleyhinde disiplin kovuşturması yapılan üye, sözkonusu ses ve görüntü kayıtları ile tutanakları, Birlik Yönetim Kurulundan talep edebilir. Böyle bir halde, sözkonusu ses ve görüntü kayıtları ile tutanaklar en kısa zamanda müracaat sahiplerine verilir.
    (9) Onur Kurulunun disiplin kovuşturması sonucunda verdiği tüm kararlar gerekçeli ve kesin olup, kararın birer sureti Birlik Yönetim Kuruluna, müştekiye ve aleyhinde disiplin soruşturması yapılan üyeye de gönderilir.
    (10) Onur Kurulu, kovuşturulmak üzere kendisine iletilen bir meseleyi, iletiliş tarihinden itibaren en geç altı ay içerisinde sonuçlandırmakla yükümlüdür. Aksi takdirde, ilgili üye aleyhinde isnat edilen suçlamalar düşmüş sayılır.
    (11) Onur Kurulunun bu Yasa tahtında vereceği mahkumiyet kararları veya cezalar, derhal Birlik Yönetim Kurulu tarafından ilgili üyenin siciline şerh düşülür.
48/1977  28/1985 31/1988 31/1991 23/1997 54/1999 35/2005 59/2010   (12) Bu Yasanın 25B maddesi tahtında verilen para cezaları, en geç kararın ilgili üyeye tebliğinden itibaren otuz gün içinde Birliğe ödenir. Zamanında ödenmeyen para cezaları kamu alacağı sayılır ve Kamu Alacaklarının Tahsili Usulu Yasası kuralları uyarınca tahsil edilir. Birlik Yönetim Kurulu, ödenmeyen para cezalarının tahsil edilmesi için gerekli yasal işlemleri başlatmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barolar Birliğine üye olan bir avukat tayin edebilir.
    (13) Onur Kurulu kararı ile meslekten geçici veya devamlı olarak men edilme cezasına çarptırılan kamu görevlisi tabip veya diş tabibi, özel sağlık kuruluşu çalışanı veya serbest meslek sahibi üyeler, bu süre içerisinde hiçbir şekilde mesleklerini icra edemezler. Bu karar, Bakanlıkça uygun görüleceği şekilde ilan edilir ve uygulanması sağlanır.  Ancak meslekten geçici veya devamlı olarak men edilen kamu görevlisi tabip veya diş tabibi üyelerin kamu görevindeki haklarına halel gelmez. Bakanlığa bağlı kamu görevlisi tabib veya diş tabibi üyelere, Onur Kurulu tarafından verilen geçici veya devamlı olarak meslekten men edilme cezaları, Birlikçe Bakanlığa bildirilir. Bakanlık, Birliğin yapmış olduğu disiplin soruşturmasına ilişkin eylemle ilgili yürürlükteki mevzuat uyarınca gereğini yapar. Bakanlık, Birliğin yapmış olduğu disiplin soruşturması ile ilgili bilgi ve belgeleri disiplin soruşturmasının başlaması amacıyla Kamu Hizmeti Komisyonuna gönderir ve böyle bir cezaya çarptırılan kişilerin yargı yolu açıktır.”
       
Onur Kurulunun Genel Ceza Yetkisi  41/2016 25D (1) Onur Kurulu, ilgili üyenin disiplin suçunun oluşumuna katkısını, disiplin suçunun işleniş tarzını, işlendiği koşulları ve varsa hafifletici nedenleri dikkate aldıktan sonra mahkumiyet kararı vermesi kaydıyla:
      (A) Sadece mahkumiyet kayıt edebilir; veya
      (B) Uyarma cezası verebilir; veya
      (C) Kınama cezası verebilir; veya
      (Ç) Meslekten geçici olarak men edebilir; veya
      (D) Meslekten devamlı olarak men edebilir; veya
      (E) Para cezasına çarptırabilir.
    (2) Birlikte disiplin suçu işleyen veya bir disiplin suçu işlenmesine iştirak eden üyelere, suça katılış derecelerine göre aynı ceza verilebilir.
    (3) Bir disiplin suçunu işlemeye teşebbüs, o suç işlenmiş gibi cezalandırılır.
    (4) İcra-i meslek eden üyenin, meslekten devamlı olarak men edilmesini gerektirmeyen veya üyelik niteliklerinin kaybına sebebiyet vermeyen bir suçtan dolayı mahkemece mahkum edilmesi veya Birlik Yönetim Kurulunca yapılan soruşturmalar sonunda mesleki etik ve deontoloji kurallarına aykırı hareketlerden suçlu görülmesi veya üyelik ve kaydını yalan ve hile ile sağladığının saptanması   halinde, Onur Kurulu böyle bir tabibe veya diş tabibine bu Yasa uyarınca belirlenen disiplin cezaların herhangi birini veya birkaçını birlikte uygulama kararı alabilir.”
Soruşturma ve İddia Memurları-nın Sorum-lulukları  41/2016 25E Disiplin soruşturma veya iddia memuru olarak atanan bir üye, makul mazereti olmaksızın böyle bir görevi yerine getirmeyi reddedemez. Görevini makul bir mazereti olmaksızın reddeden veya savsaklayan veya usulüne uygun olarak yerine getirmeyen veya belirtilen süre içerisinde yerine getirmeyen bir üye, bir disiplin suçu işlemiş olur ve mahkûmiyeti halinde aylık brüt asgari ücretin beş katına kadar para cezasına çarptırılabilir.”
       
Denetleme Kurulları  13/2004 26. (1) (A) Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşur.
      (B) Birlik Denetleme Kurulu, Birlik Genel Kurulu Toplantılarının zamanında yapılıp yapılmadığını, karaların altında imzaların bulunup bulunmadığını, harcamaların kararlara ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını, demirbaş eşyaların kayıt ve kullanma düzenini, Yönetim Kurulunun .çalışmalarında yetki ve sorumluluk anlayışını inceler ve her Genel Kurul toplantısında inceleme ve görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunar.
     
    (2) (A) Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Denetleme Kurulu ile Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Denetleme Kurulu, ilgili Oda Genel Kurulu tarafından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.
      (B) Oda Denetleme Kurulları, Oda Yönetim Kurulları toplantılarının zamanında yapılıp yapılmadığını, kararların altında imzaların bulunup bulunmadığı, harcamaların kararlara ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı, demirbaş eşyanın kayıt ve kullanma düzenini, Yönetim Kurulunun çalışmalarında yetki ve sorumluluk anlayışını inceler ve her Genel Kurul Toplantısında inceleme sonuçlarını ve görüşlerini bir raporla Genel Kurula sunar.
     
    (3) Oda Şubelerinin Denetleme Kurulları, Şubelerin Genel kurulları tarafından seçilen üç denetçiden oluşur ve Birlik Denetleme Kurulu ile Odaların Denetleme Kurullarının sahip oldukları yetkilere sahiptir ve ayni görevleri yerine getirirler.
Konsültasyon Hakkı ve Konsültasyon İzni  13/2004 27. (1) Tabip veya diş tabibi, hastasına konsültasyon yapılmasına gerek görürse durumu hastaya ve/veya hasta sahiplerine bildirir. Tabibin konsültasyon önerisi kabul edilmezse, herhangi bir hukuksal sorumluluk taşımaksızın, hasta da bilgilendirilmek suretiyle, tabip hastayı başka bir tabibe devredebilir. Hastanın veya hastanın bilinçli olmaması veya on sekiz yaşından küçük çocuk olması durumlarında, hastanın yasal temsilcisinin isteği üzerine, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye başka bir tabipten konsültasyon istenebilir.
    (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde meslek icra etmeye yetkili, Birlik devamlı üyesi bir tabip veya diş tabibi veya ilgili sağlık kurumunun sorumlu müdürü veya başhekim tedavi edilmekte olan bir hasta için müdavi hekimin bilgisi dahilinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları dahilinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde kayıtlı olmayan muteber ve mütehassıs bir tabibin, konsültasyon şeklinde bu hastanın tedavisine katılması için Birlik Başkanına başvurabilir. Başkan,böyle bir iznin süresi içinde, başka bir kayıtlı tabibe veya diş tabibine bir hatası için aynı amaçla ve aynı şekilde ilgili mütehassıs tabiple konsültasyon yapma izni verebilir.
“Silahlı Kuvvetlerde, Güvenlik Kuvvetlerinde ve 28. (1) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinde veya Güvenlik Kuvvetlerinde (Emniyet ve Güvenlik Birimlerinde) görev yapacak tabip ve dış tabipleri, Birliğe kayıt yaptırmak ve birliğin devamlı üyesi olmak zorundadırlar.
Gemilerde Tabiplik yapanlara ilişkin Kurallar  13/2004   (2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde veya kara sularında bulunan Türkiye Cumhuriyeti Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerindeki tabip ve diş tabipleri ile bütün gemilerdeki tabip ve diş tabipleri, görevlerini yaptıkları sürece, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine kayıt yaptırmadan ve üye olmadan, bu gibi askeri birlik veya askeri kuvvet mensupları veya gemi mürettebatı ve yolcuları arasında tabiplik veya diş tabipliği yapma hakkına sahiptirler.  Ancak hiç bir şekilde bu tabipler, sivil kişilere tabiplik ve diş tabipliği hizmeti veremezler. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği ilgili makamlardan konsültasyon amaçları için Türkiye Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri mensubu tabip veya diş tabiplerinin isim ve uzmanlık alanlarını gösteren bir listesini ve kalacakları süreyi talep edebilir.
       
Meslek İcra Etme  13/2004 29. Bu Yasa uyarınca Birliğe kayıtlı ve Birlik üyesi olan bir tabip, tıp, cerrahi ve doğum alanında tababet icra edebilir ve tıbbi hizmet, tavsiye dinlenme raporu ve vizitelerine karşılık ücret almaya ve hastasına uyguladığı ilaç veya tıbbi veya cerrahi araç ve gereç bedelini talep etmeye, almaya ve almak için mahkemeye başvurmaya hak kazanır.
Tabiplik Yapamama ve Parame-dikal Hiz-metlerin Yerine Getirilmesi 30. (1) Bu Yasa uyarınca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine ve Kıbrıs Türk Tabip Odasına üye olarak kayıt yaptırmayan hiç kimse, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde tabip olarak belli bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak hiçbir şekilde meslek icra edemez, herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz ve reçete yazamaz.
13/2004   (2) Laborant, diyetisyen, fizyoterapist, diş teknisyeni, eczacı ve benzeri sağlık hizmetleri veren paramedikal hizmetler, ilgili tababet hizmetindeki sorumlu tabip veya diş tabibinin talepleri doğrultusunda yapılabilir.
    (3) Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler, bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Reçete Laboratuvar Tetkik Formu ve Rapor Düzenleme  13/2004 31. (1) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine üye tüm tabip ve diş tabipleri aşağıdaki (4)’üncü, (5)’inci, (6)’ıncı ve (7)’inci fıkralarda öngörülen esaslar çerçevesinde reçete ve laboratuar tetkik formu ve rapor düzenlemeye, yazmaya, istemeye ve okumaya yetkilidirler.
    (2) Kıbrıs Türk Tabipler Birliğine üye olmayanlar, reçete ve laboratuar tetkik formu ve rapor yazamazlar, isteyemezler, okuyamazlar ve dinlenme raporu düzenleyemezler ve bu belgeler ışığında tedavi planlama ve uygulama yetkisine sahip değildirler.
    (3) Yetkileri olmadan yukarıdaki fıkralarda belirtilen belgeleri düzenleyenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
    (4) (A) Reçete, tedavinin bir parçasıdır ve tedavinin devamı için, ev ve klinik ortamlarında, hasta hamiline uygun olarak, müdavi hekim tarafından düzenlenir. Ve gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.
      (B) Reçete, Sağlık işleri ile görevli Bakanlıkça izinli ve yetkili eczanelerde hazırlanır; ve
      (C) Reçete, hasta hakları ile ilgili mevzuat uyarınca ve hastanın rahatsızlığının ve uygulanan tedavinin gizliliği açısından, gizlilik ilkelerini bozacak şekilde tasnif edilemez, değerlendirme ölçüsü olamaz ve doktor ile eczacı arasında, hasta haklarına halel getirmeyecek şekilde muhafaza edilir.
    (5) (A) Laboratuar tetkik formu, tanı ve tedavinin seyrini değerlendirmek amacıyla gerek görüldüğü taktirde hasta adına müdavi hekim tarafından talep edilebilir, gerek görüldüğü taktirde değiştirilebilir veya tekrarlanabilir.
      (B) Laboratuar tetkik formunda yazılı tetkikler, Devletin sağlık kurumlarındaki Laboratuar ile devlet laboratuarlarında ve Sağlık işleri ile görevli Bakanlıkça yetkili ve izinli özel laboratuarlarda yapılır.
    (6) (A) Dinlenme raporu, tedavinin bir parçasıdır ve herhangi başka bir onaya gerek kalmaksızın, müdavi hekim tarafından tedavinin gerektirdiği süre kadar düzenlenir.  Ancak gerek kamu hastanelerinde gerekse özel sağlık kuruluşlarında hekim veya diş hekimlerince yazılan dinlenme raporları bu konuda yürürlükte bulunan mevzuata uygun olması gerekir.
      (B) Hasta hakları ile ilgili gizlilik ilkesine uygun olara veya sosyal yaşamı etkileyecek bir durum söz konusu ise hastanın talebiyle, dinlenme raporu, tanı veya dinlenme gerekçesi yazılmadan da düzenlenebilir.  Ancak ilgili hastanın amiri tarafından talep edilmesi halinde gizlilik ilkesine uyulması şartı ile hekim veya diş hekimi tarafından gerekçeli dinlenme raporu yazılabilir.
    (7) Reçete, Laboratuar tetkik formu ve raporunun içeriği ve nasıl düzenleneceğiyle ilgili kurallar, bir tüzükle belirlenir. Tüzük,Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanır ve Genel Kurulda görüşülmesinden sonra Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.
         
     
Mütehasıs Hekimlik ve Uzmanlık Komitesi  41/2016 32. (1) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendi uyarınca onaylanmış olmak koşuluyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada’daki ilgili eğitim kurumlarınca verilen ve ihtisas diploması olarak onaylanan bir ihtisas diplomasına sahip olan bir tabip, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine ve Bakanlığa kaydını yaptırdıktan sonra, uzman unvanını kullanmaya hak kazanır.  Ancak ihtisas eğitimini başarıyla tamamlayıp diploma almış olduğu halde, yürürlükteki başka bir yasa kuralları uyarınca mecburi hizmet mükellefiyeti bulunan ve bu hizmet tamamlanıncaya kadar ihtisas diplomalarını temin edemeyen tabipler, mecburi hizmet mükellefiyetlerine halel gelmeksizin, ihtisas eğitimlerini tamamladıklarını başka bir Resmi belge ile tevsik veya teyit edebildikleri takdirde, Birlik ve Bakanlık nezdinde uzman olarak kaydedilebilirler.
    (2) Bir tabip, Oda Yönetim Kurulunun kararı ve Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile yabancı ülkede elde etmiş olduğu ve belgelerle saptanan ihtisas ve üst ihtisas dışındaki mesleki unvan ve sıfatları kullanabilir.
    (3) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendi uyarınca onaylanmış olmak koşuluyla, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada dışındaki ülkelerden alınan ihtisas ve üst ihtisas diplomalarını görüşmek üzere, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, aşağıdaki kişilerden oluşan bir Uzmanlık Komitesi kurar:
      (A) Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı (Başkan);
      (B) Bakanlığın tıp doktoru unvanına sahip Birliğe üye temsilcisi (Üye);
      (C) Görüşülecek konu bir tabibi ilgilendiriyorsa Tabipler Odası Başkanı; bir diş tabibini ilgilendiriyorsa Diş Tabipleri Odası Başkanı (Üye);
      (Ç) Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulunun, Birlik üyeleri arasından atayacağı ilgili branştan 2 (iki) hekim (Üye) ve
      (D) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde en fazla yatağa sahip kamu hastanesinin Başhekimi (Üye).
    (4) Bu Komite, ilgili hekimin Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine yaptığı yazılı başvurusu üzerine, Başkanın çağrısı ile toplanır ve en geç iki ay içerisinde görüşünü Birlik Yönetim Kurulunun onayına sunar.
    (5) Birlik Yönetim Kurulu, Uzmanlık Komitesinin görüşünü değerlendirir. Uygun bulmadıklarını, gerekçeleri ile birlikte, tekrar görüşülmek üzere Komiteye geri gönderir. Komite, konu ile ilgili yeni görüşünü bir ay içinde Birlik Yönetim Kurulunun onayına tekrardan sunar. Birlik Yönetim Kurulu, bir ay içerisinde ilgili hekime nihai kararını bildirir.
    (6) Uzmanlık Komitesinin çalışma, usul ve esasları, Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak, Bakanlıkça Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek tüzük veya tüzüklerle düzenlenir.”
       
Diş tabiplerinin meslek icra etmesi  13/2004 33. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği üyesi olan ve kayıtlı bulunan her diş tabibi, diş tababeti alannda cerrahî ve protedik tababet icra edebilir, dinlenme raporu verebilri ve bu hizmetlerine karşılık ve hastalarına uyguladığı ilâç veya tıbbî veya cerrahî araç ve gereç ücretini   istemeye, almaya ve almak için mahkemeye başvurmaya hak kazanır.
Diş Tabipliği Yapamama  13/2004 34. (1) Bu Yasa uyarınca Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine ve Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odasına üye olarak kaydını yaptırmayan hiç kimse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde diş tabibi olarak herhangi bir ücret karşılığında veya ücretsiz olarak hiçbir şekilde meslek icra edemez, tıbbi yardım ve tavsiyede bulunamaz, vizite için ücret talep edemez, herhangi bir tıbbi müdahalede bulunamaz ve reçete yazamaz.
    (2) Bu madde kurallarına aykırı hareket edenler bir suç işlemiş olurlar ve mahkumiyetleri halinde, aylık asgari ücretin üç katına kadar para cezasına veya üç yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilirler.
Diş Tabibinin Doktora ve Uzman Ünvanı  41/2016 35. (1) Bu Yasa uyarınca diş tabibi olarak kayıt olunan bir kişi, bu Yasa uyarınca diş tabibi olarak kayıt yaptırmadan uzman unvanını elde edemez ve kullanamaz. Diş hekimliğinde elde edilmiş doktora unvanı akademik bir unvan olup, diş tabibi uzman unvanını elde   etmesine imkan verecek bir ihtisas veya üst ihtisas diplomasına sahip olmadıkça ve bu unvanını Birlik nezdinde kaydettirmedikçe, doktor veya uzman doktor unvanını kullanamaz. Diş tabibinin görev yaptığı akademik kurumda, doktor unvanını kullanması, o diş tabibinin uzman olduğu anlamına gelmez.  Ancak diş tabibi olarak kayıt olunmak için gereken niteliğe ek olarak diş tabipliği dalında ihtisas veya üst ihtisas diploması olduğu, Oda Yönetim Kurulunca saptanan ve Birlik Yönetim Kurulunca onaylanan kişi, diş tabipliği dalında uzman unvanını alabilir ve bu unvanı kullanabilir.
    (2) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendi uyarınca onaylanmış olmak koşuluyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada’daki ilgili eğitim kurumlarınca verilen ve ihtisas diploması olarak onaylanan bir ihtisas diplomasına sahip olan bir diş tabibi, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğine ve Bakanlığa kaydını yaptırdıktan sonra, uzman unvanını kullanmaya hak kazanır.  Ancak ihtisas eğitimini başarıyla tamamlayıp diploma almış olduğu halde, yürürlükteki başka bir yasa kuralları uyarınca mecburi hizmet mükellefiyeti bulunan ve bu hizmet tamamlanıncaya kadar ihtisas diplomalarını temin edemeyen diş tabipleri, mecburi hizmet mükellefiyetlerine halel gelmeksizin, ihtisas eğitimlerini tamamladıklarını başka bir Resmi belge ile tevsik veya teyit edebildikleri takdirde, Birlik ve Bakanlık nezdinde uzman olarak kaydedilebilirler.
    (3) Bu Yasanın 4’üncü maddesinin (1)’inci fıkrasının (B) bendinin (b) alt bendi uyarınca onaylanmış olmak koşuluyla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa Birliği Üyesi Ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık veya Kanada dışında elde edilen ihtisas diplomaları, bu Yasanın 32’nci maddesinin (4)’üncü fıkrası kuralları uyarınca değerlendirilir.
    (4) Bir diş tabibi, Oda Yönetim Kurulunun kararı ve Birlik Yönetim Kurulunun onayı ile yabancı ülkede elde etmiş olduğu ve belgelerle saptanan ihtisas ve üst ihtisas dışındaki mesleki unvan ve sıfatları kullanabilir.”
     
Ek ehliyetler 36. Kayıt olunduğu zaman taşıdığı niteliğe ek olarak kazanılan ve Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğince geçerli sayılan ek nitelikler     tabip veya diş tabibinin siciline ücretsiz olarak kaydolunur.
       
Maktu Ücret Alma Koşulları  13/2004 37. Her türlü cerrahi girişim, doğum, fizik tedavi, radyoterapi, ortodontik ve protetik tedavi gibi sürekliliği olan tıbbi işlemeler için hastalardan Birlik tarafından belirlenip Bakanlar Kurulunca onaylanan miktarda maktu ücret alınabilir. Başka durumlarda, maktu ücret ile hasta tedavisi yapılamaz. Kamu hastaneleri sağlık kuruluşları bu kuralın dışındadır.
       
Halkı Bilgilendir-me  13/2004 38. Halkın sağlığı konusunda olumlu bilgi ve davranış kazanabilmesi için yapılan çalışmalara mümkün olan her türlü katkıyı yapmak, Birliğin bu konuda hazırlayacağı ve Bakanlar Kurulunun onayı ile yürürlüğe girecek bir tüzükle belirlenen kurallar çerçevesinde, her tabibin mesleki görevidir.”
     
     
Reklam  Yasağı 13/2004 39. (1) Hiçbir tabip veya diş tabibi, kendi adına veya Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası uyarınca tabip olan sorumlu müdür, ilgili sağlık kurumu adına, tababet icra ettiği konusunda basın yoluyla veya herhangi bir yolla reklam yapamaz.
      (a) muayenehanesinin veya kliniğinin dışına Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin tüzükte saptayacağı biçim ve   büyüklükte ismini, mesleğini ve   tıbbî niteliklerini ve varsa ihtisas dalını   içeren bir tabella koyabilir .
      (b) Adresini değiştirmesi halinde eski muayenehane ve kliniğinin dışırıa yeni adresini bildiren, bir ilan koyabilir veya yeni adresini gazetede ilan edebilir.
      (c) Bu Yasa uyarınca kaydolunduğu tarihten başlayarak bir ay içerisinde gazetede Icra-i   tababet ettiğini bildiren   ilân yayınlayabilir.
32/1998  13/2004     (d) Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası uyarınca kliniğini, dispanserini, hastanesini ve muayenehanesini kayıt ettirdiği tarihten başlayarak bir ay içinde böyle bir sağlık merkezinin kurulduğunu gazetede yayımlayabilir.”
         
      (e) Tabip veya diş tabiplerinin gazetede yayınlanacak her türlü ilânının şekil, kapsam ve özellikleri, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliğinin tüzüklerine uygun olur ve en fazla her gazetenin   üç nüshasında yayınlanabilir
13/2004     (f) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde kullanılacak yeni ve olmayan bir teknolojinin halka duyurulmasını sağlamak amacıyla Birlik Yönetim Kurulunun bilgisi dahilinde ve bu yasa kurallarına uygun olarak bir defaya mahsus olmak üzere duyurusu yapılabilir.
    (2) Bu maddenin   birinci fıkrasında   belirtilenler saklı kalmak koşuluyla bir tabip veya diş tabibi   dolaylı veya dolaysız olarak hasta sağlamak için veya mesleki avantajını artırmak için reklâm yapamaz,   diğer meslektaşları için zararlı olan veya kendi hizmetlerini. niteliklerini, bilgisini veya meslekî niteliğini öven   veya dikkati çeken ilân veya   yayın yaptıramaz veya hasta sağlamak için hiçbir şekilde aracı veya   simsar kulanamaz veya istihdam edemez veya bu işleri yapanlarla işbirliği yapamaz veya onlar tarafından çalıştırılamaz.
41/2016   (3) Bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerde belirlenen kurallara uygun yapılan duyurular, ilanlar ve sair tanıtımlar reklam sayılmaz.
41/2016   (4) Tabiplerin ve diş tabiplerinin, bu Yasa ve bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklere uygun olmak koşuluyla, basında, yazılı veya görsel veya işitsel sair medya organında veya internet ortamında, bilimsel içerikli yazılar veya açıklamalar veya duyurular veya makaleler yayınlamaları reklam sayılmaz.
41/2016   (5) Tabiplerin, diş tabiplerinin ve özel sağlık kuruluşlarının hangi etkinliklere ve ne şekilde sponsor olabilecekleri bu Yasa tahtında çıkarılmış tüzüklerle belirlenir. Bu tüzüklere aykırı sponsorluk faaliyetleri reklam sayılır.”
Cezalar  13/2004 40. (1) Kendisini veya başka birisini, yalan ve hileli bir şekilde tabip veya diş tabibi olarak Birliğe veya Bakanlığa kaydını yaptıran veya kayıt için teşebbüste bulunan; veya
    (2) Diploması olmadığı halde, bilerek ve isteyerek ve hile ile;
      (A) Tabip ve diş tabibi unvanı takınan veya başka isim veya unvanı, tabip veya diş tabibi olarak tanıtmak için kullanan; veya
      (B) Herhangi bir nedenle tabip veya diş tabipliği yapan veya yaptığını iddia eden, tıbbi fikir veya tavsiye veren veya reçete yazan veya tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunan; veya
    (3) Birlik kaydı silinip meslekten alıkonduğu halde, tabip veya diş tabibi olarak tababet icra eden, tıbbi fikir veya tavsiye veren, reçete yazan veya tıbbi veya cerrahi müdahalede bulunan,
    herhangi bir kişi, bir suç işlemiş olur ve mahkumiyeti halinde, aylık asgari ücretin iki katına kadar para cezasına veya iki yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Suçun tekrarı halinde beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
3.55/1977   (4) Bu Yasada geçen ve suçlara verilecek cezalar için önerilerek ifade edilen aylık asgari ücret, suçun işlendiği tarihteki aylık asgari ücreti ifade eder.
    suç işlemiş olur ve iki seneye kadar hapis veya £500.-’ya kadar para cezası veya her iki cezaya birden çarptırılabilir.
Tabip ve Diş Tabipleri Sicili  13/2004 41. (1) Sağlık Bakanlığı Sağlık Dairesi Müdürü bu Yasa amaçları bakımından Mukayyit görevini yapar ve Sağlık Bakanlığında tutulan Tabip ve Diş   Tabipleri Siciline   Birliğin üyelerini kaydeder.
       
    (2) Mukayyit, adı Tabip ve Diş   Tabipleri   sicilinde kayıtlı bulunan herhangi bir kişinin.başvurması   üzerine kendisine bir kayıt belgesi verir.
Birlik Üye Kütüğünden ve Sicilden Silme  13/2004 42. (1) Birlik Yönetim Kurulu, aşağıdaki bentlerde belirtilen durumlarda, bir tabip veya diş tabibinin kaydını Birlik üye kütüğünden siler ve bu durumu bu Yasanın 41’inci maddesinde öngörülen Mukayyite yazılı olarak bildirir. Mukayyit de, söz konusu tabip veya diş tabibinin kaydını Birliğin bildirimi üzerine Bakanlıkta tutulan Sicilden de siler.
    (a) Ölüm halinde;
    (b) nitelik bakımından hata ilekaydolunma halinde
    (c) Birlik Onur Kurulunca üyelikten çıkarılan ve Yüksek Mahkemeye başvurma üzerine bu kararın kesinleştiği hallerde;
    (d) Birlikçe akıl ve ruh sağlığından ötürü güvence içerisinde mesleğini yetenekli bir şekilde icra edemeyeceğinin saptandığı hallerde
    (e) Birliğe üye ve kaydolunmaya hak kazandıran nitelikleri gösteren belgenin verilen kurum tarafından geçersiz kılındığı hallerde;
    (f) Birliğe üyelik yükümlülüklerini yerine getirmediği veya Devlet sınırlarını bir daha dönmemek üzere terkettiği hallerde.
13/2004   (2) Birlik üyesi herhangi bir tabip veya diş tabibi, emeklilik veya başka bir nedenle tabiplik mesleğini yapmaktan vazgeçtiği hallerde, aidat ödeme gibi üyelik yükümlülüklerini yerine getirmese dahi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içinde ikamet etmesi koşuluyla, üyeliği şeref üyesi olarak devam eder.
Tüzük ve yönetmelik yapma yetkisi  13/2004 32/1998 38/2002 41/2016 43. (1) Birlik Yönetim Kurulu, kendisine bu Yasa ile verilen yetkilere ek olarak, bu Yasa amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla, aşağıdaki konularda tüzük yapabilir: 

 1. Evrensel tıp meslek (tıbbi deontoloji) kurallarının hayata geçirilmesi, üyelerin bu   kurallara uyup uymadıklarının denetlenmesi, deontoloji ve meslek onurunu zedeleyen davranışlarının soruşturmasının nasıl yapılacağı konularında;
 2. Hekimlerin mesleki çalışmalarını, Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası uyarınca muayenehane, klinik dispanser ve hastanelerin adreslerini hangi koşullarda kamuoyuna duyurabilecekleri ve reklam yapılamasının nasıl önleneceği konularında;
 3. Hekimlerin meslek yaşamları boyunca tıptaki değişim ve gelişmeleri izlemek üzere eğitimlerini sürdürmek zorunda oldukları gözönünde bulundurularak, bu durumu izleyip gereklerinin yerine getirilmesi ve sürekli eğitimin düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında;

(Ç) Muayenehane, klinik, dispanser, özel hastane ve özel sağlık kurumlarının, Özel Hastane, Özel Klinik, Özel Dispanser ve Özel Muayenehaneler (Denetim) Yasası uyarınca standart hale getirilmesi ve tabiplik hizmetinin düzenlenmesi ve denetlenmesi konularında;

 1. Hekimlerin disiplin suçlarının soruşturulma ve yönetimi ve disiplin yargılamalarının nasıl yapılacağı konularında;
 2. Birlik ile Odalar arasındaki ve Odaların birbirleri arasındaki ilişkiler ve Birlik ve Odaların bünyesindeki başkan yardımcısı, genel sekreter, mali sekreter, sekreter ve saymanların görev ve yetkileri konularında;
 3. Reçete, laboratuar tetkik formu veya tetkik fişi ile izin ve/veya dinleme raporlarının nasıl düzenleneceği konularında; ve
 4. Ülkedeki kamu ve özel sağlık kuruluşlarının uygulamalarının ve tıp uygulamalarının, yürürlükte bulunan mevzuat ve bu Yasa ile bu Yasa tahtında çıkarılmış olan tüzük ve yönetmeliklerle belirlenmiş uygulama ve etik kurallarına uygun yürütülüp yürütülmediğinin denetimine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi konularında;
     
 1. Bu Yasada yer alan ve tüzük yapma yetkisinin verildiği diğer konularda.
41/2016   (2) Birlik Yönetim Kurulunca hazırlanacak tüzükler, Bakanlık aracılığıyla Bakanlar Kuruluna sunulur ve Bakanlar Kurulunun onayı üzerine Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer.
     
Yürürlükten Kaldırma  Fasıl 250 30/59 53/61 4/70 5/70 6/70 7/70 27/70 3/71 Fasıl 249 76/62 6/70 44. Tıp Kayıt Kanunu ve Diş Tabipleri Kayıt Kanunu bu kanunlar uyarınca yapılmış veya yapılmamış herhangi bir şeye halel gelmeksizin , bu yasa ile kaldırılır.
Geçici kurallar 45. (1) Bu Yasa yürürlüğe gireliği tarihten başlayarak altı ay içinde, bu Yasa yürürlüğe girmeden önce görevli olan   Tıp Kurulu Başkanı, tabip ve diş tabiplerini, genelge göndererek ve gazetelerde· ilan vererek ve toplantının   gündemi , yeri ve saatini   bildirerek toplantıya çağırır. Kayıtlı tabip ve diş tabiplerinin yarıdan bir fazlası   toplantı yeter sayısını oluşturur ve   bu Yasanın kararlarına uygun olarak Birlik kurulur ve yetkili organlarını seçer. Ilk toplantıda toplantı yeter sayısı oluşmazsa yarım saat   beklenir ve en az on beş kişinin toplanmasıyle Birlik tüzel kişilik kazanır ve yetkili   organları seçilir Yarım saat sonraya ertelen   toplantıda, on beş kişiden oluşan toplantı yeter sayısı   sağlanamazsa toplantı bir hafta sonraya ertelenir ve durum gazetelerde ilan edilir. Bir hafta sonraya ertelenen toplantının toplantı yeter sayısı en az on beş’dir.
    (2) Bu Yasanın   yürürlüğe girdiği tarihte kayıtlı tabip ve diş tabipleri eski kayıtlarına   bakılmaksızın yürürlük tarihinden itibaren dokuz ay zarfında bu Yasanın öngördüğü işlemleri yapmaları gereklidir
Geçici Madde  Genel Kurulun Toplanmasına, Kayıt İşlemlerinn Yenilenmesine Mal Varlığının İntikaline İlişkin Geçici Kurallar 13/2004 1.
 1. Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak altı ay içinde, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli olan Birlik Başkanı, tabip ve diş tabiplerini, genelge göndermek ve en az iki günlük yerel gazeteye ilan vermek suretiyle ve toplantının gün, saat ve yeri ile gündemini bildirerek toplantıya çağırır.
 2. Yukarıdaki (1)’inci fıkra uyarınca yapılan toplantıda, kayıtlı tabip ve diş tabiplerinin yarıdan bir fazlası, toplantı yeter sayısını oluşturur ve bu Yasanın ilgili kurallarına uygun olarak Birlik kurulur ve yetkili organlarının seçim işlemleri yapılır.
 3. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı oluşturulamazsa, yarım saat beklenir ve en az yirmibir kişinin toplanmasıyla Birlik tüzel kişilik kazanır ve yetkili organlar seçilir. Yarım saat sonraya ertelenen toplantıda yirmibir kişiden oluşan toplantı yeter sayısı da sağlanamazsa, toplantı aynı gündemle ve aynı yer ve saatte yapılmak üze, bir hafta sonraya ertelenir ve durum en az iki yerel günlük gazetede ilan edilir. Bir hafta sonraya ertelenen toplantının yeter sayısı da en az yirmibirdir.
 4. Bu Yasanın yürürlüğe girmesi ile, mevcut Birliğin mal varlığı, bu Yasa ile yeniden yapılandırılan birliğe geçer.
Geçici Madde  Birliğe Kayıtsız Olanların Durumu 13/2004 2.
 1. Bu Yasa kapsamında olup da Birliğe üye olmadan klinik, muayenehane, laboratuar açan ve özel sağlık kuruluşu çalıştıran veya herhangi bir özel sağlık kuruluşunda çalıştırılan tabip veya diş tabipleri, bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir ay içerisinde Birliğe başvurmak suretiyle üye kaydını yaptırmak zorundadır. Bu süre içerisinde üye kaydını yaptırmayanlar tababet hizmetinde bulunamazlar.
 2. Bu Yasanın 28’inci maddesi kapsamındaki tabip ve diş tabipleri de en geç bir ay içerisinde Birliğe kaydını yaptırmakla yükümlüdürler.
 3. Bu madde uyarınca Birliğe kaydını yaptırmayanlar tababet hizmetinde bulunamazlar. Bulunmaları durumunda haklarında bu Yasanın 30’uncu, 34’üncü ve 40’ıncı madde kuralları uygulanır.

Bu Yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce Birliğe kayıtlı olanlar, üyelik açısından yeniden yapılanmadan etkilenmezler ve kazanılmış haklarına halel gelmez.

Yürürlüğe giriş 46 Bu Yasa Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer.