Disiplin Soruşturmasının nasıl yapılacağı ile ilgili bilgi notu

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu 13/1976 sayılı yasası tahtında yayınlanan Disiplin Suçları ve Yargılama Tüzüğünün verdiği yetkiye dayanarak disiplin işlemlerini aşağıdaki gibi yürütür.

Birinci Yol: Disiplin işlemleri soruşturma ve disiplin kovuşturması olarak iki bölümdür. Disiplin Soruşturma ve Kovuşturmasında ilgiliye kendisine yöneltilen suçun açık ve yazılı olarak bildirilmesi, yazılı savunmasının istenmesi ve bu savunma için 15 gün süre tanınması koşuldur. (Tüzük Madde 12(1)) İlgili hekimin vereceği izahat üzerine Yönetim Kurulu, konunun kovuşturulmak üzere Onur Kuruluna havale edilmesine karar verebilir veya konunun kovuşturulmasına gerek olmadığı kararı verebilir.

İkinci Yol: Yönetim Kurulu, disiplin soruşturması açılmasına karar verdiği takdirde, dilerse, soruşturmayı yapmak üzere birlik üyeleri arasından bir veya birkaç soruşturma memuru veya soruşturmacı atayabilir. Yönetim Kurulu, derhal bu kararını yazılı olarak soruşturmacı olarak atadığı birlik üyesine veya üyelerine tebliğ eder. Soruşturmacı, soruşturma işlemlerini yaparken Yönetim Kurulunun tayin kararını veya bu kararın bir örneğini, aleyhinde şikâyet yapılan tabibe göstermelidir. Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından da bir soruşturma memuru veya soruşturmacı tayin edebilir.

Soruşturma memurları, mesele ile ilgili her tanığa müracaat edebilir ve her türlü resmi makamdan her türlü bilgi ve belge talebinde bulunabilir. Soruşturma memuru, ilgili tabibin izahatını sözlü olarak da alabilir. Soruşturma memuru, aleyhinde şikayet edilen tabibin ifadesini aldıktan itibaren en geç on beş gün içerisinde soruşturma dosyasını tamamlayıp hazırlayacağı raporu dosya ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmalıdır. Yönetim Kurulu bu süreyi bir defaya mahsus olmak kaydıyla on beş gün daha uzatabilir.

Yönetim Kurulu, soruşturma memurunun hazırladığı dosya ve raporu inceledikten sonra disiplin kovuşturması açılmasına gerek olmadığı kararını verebilir veya kovuşturulmak üzere meseleyi Onur Kuruluna havale edebilir. Bu kararlar, bilhassa, disiplin kovuşturması açılmasına gerek olmadığına dair kararlar gerekçeli olmalıdır. Yönetim Kurulu bu kararlarını tüm ilgili kişilere resmi yazı ile bildirmelidir.

Yönetim Kurulunun disiplin kovuşturması açılmasına yer olmadığı yönündeki kararları kesin olmayıp, ilgili kişiler bu karar aleyhine, kararın kendilerine ulaşmasını müteakip on gün içerisinde Birlik Onur Kuruluna itiraz edebilirler. Onur Kurulu, Yönetim Kurulunun bu kararını kaldırarak disiplin kovuşturması başlatılmasına karar verebilir. İtiraz dilekçeleri Onur Kurulu’na Yönetim Kurulu vasıtasıyla gönderilir.